Örebro universitet lyfter regionens utveckling

Onsdagen den 18 november lanserade Entreprenörskapsforum Regionalpolitiskt forum i den nya aulan på Örebro universitet. Regionalpolitiskt forum ska utifrån den senaste forskningen, peka på ekonomisk-politiska insatser som långsiktigt kan stärka regionernas ställning. I samband med lanseringen presenterades rapporten Flytt- eller stannfågel? – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad av Johan Eklund och Per Thulin från Entreprenörskapsforum.

I rapporten behandlas dels hur väl kompetensförsörjningen fungerar i Örebroregionen visavi resten av riket dels hur väl Örebro universitet förser regionen med kompetens. Vidare beskrivs även studenternas in- och utflyttning i relation till regionens attraktivitet.

Örebro universitets rektor Jens Schollin hälsade välkommen. Rapporten utgör en del av ett nära samarbete mellan Entreprenörskapsforum och universitetet.
– Det är för oss en mycket intressant rapport. Ett sätt för oss att veta om vi gör rätt inom detta område, sa Jens Schollin.

Per Tryding, Johan Eklund, Per Thulin
Per Tryding, Johan Eklund och Per Thulin

Dagens moderator var Per Tryding, vice vd Sydsvenska handelskammaren, och även ordförande i det nyinrättade Regionalpolitiskt forum. Han presenterade Per Thulin, forskare vid Entreprenörskapsforum och en av författarna.

– Syftet med rapporten är att undersöka hur väl kompetensförsörjningen fungerar i Örebroregionen samt studera den underliggande dynamiken i fråga om var studenter rekryteras; vilka som stannar respektive lämnar Örebroregionen och hur den generella arbetskraftsrörligheten på arbetsmarknaden ser ut, berättade Per Thulin.

Urvalet till undersökningen består av samtliga studenter som tagit examen och sedan gått vidare till arbetslivet. De som gått till arbetslöshet syns inte i urvalet. Undersökningen spänner över tiden 1995-2011.

Rörlighet och rekrytering

Vad gäller flödet in till Örebro universitet har rekryteringen från Örebroregionen varit relativt konstant medan rekryteringen från övriga landet ökat markant sedan 1995. Per Thulin kunde utifrån resultaten dra några specifika slutsatser.

– Kvinnor med höga gymnasiebetyg kommer till Örebro universitet från andra regioner för att studera samhällsvetenskap medan män med höga gymnasiebetyg lämnar Örebroregionen för att studera tekniska ämnen vid andra högskolor i Sverige.

Per Thulin
Per Thulin

Likaså har andelen examinerade studenter som stannar kvar i Örebroregionen och arbetar ökat rejält från 30 till 37 procent under samma period.

Vad gäller högutbildade är rörligheten över regiongränserna lägre än genomsnittet i landet. Men rörligheten inom regionen är dock hög.
– Det beror antagligen på att Örebro är en stor region med stort utbud på arbetsmarknaden.

Att det finns rörlighet och möjligheter inom regionen är positivt men det finns även en möjlig baksida.
– I och med rörligheten finns en risk att högutbildade lämnar regionen om den skulle upplevas som mindre attraktiv, sa Per Thulin.

Utbud och efterfrågan på humankapital

2001 hade Örebro ett utbudsöverskott på högutbildad arbetskraft. Vilket, enligt Per Thulin, snarare berodde på en låg efterfrågan snarare än ett stort utbud. 2011 hade en intressant förbättring skett. Regionen präglades då av en god jämvikt genom ett stort utbud och stor efterfrågan på högutbildad arbetskraft. En hög rörlighet tenderar även att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

– Utvecklingen har sett bra ut för Örebro, konstaterade Per Thulin.

Martin och Birgitta
Birgitta Ewerlöf och Martin Andersson

Martin Andersson, professor vid Lunds universitet och medlem i Regionalpolitiskt forums styrgrupp, var inbjuden att kommentera rapporten.
– Det är en viktig fråga, att behålla och attrahera kompetent arbetskraft. Det är intressant att se den förändring Örebro gått igenom, hur Örebros närings- och företagsliv förändrats över tid och vilket förhållande det har till utbildning och universitet,
– Rapporten pekar på intressanta aspekter. Det går bra för Örebroregionen, sa Martin Andersson.

Birgitta Ewerlöf, vd Partnertech Karlskoga AB, kände dock inte igen sig i att det skulle finnas ett kompetensförsörjningsproblem i regionen.
– Om jag behöver personal hittar jag den oavsett om den finns i regionen eller inte. Men närheten till god utbildning förbättrar möjligheterna till omskolning och fortbildning, sa hon.

Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum, menade att det finns en paradox på den svenska arbetsmarknaden.
– Vi har en ökad andel högutbildad arbetskraft i Sverige samtidigt som vi har ett stort problem med kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden.

Johan Eklund menade att en förbättring av prestationen inom dessa områden innebär stora möjligheter till tillväxtförtjänster.

– I rapporten landar vi egentligen inte i några policyslutsatser om vad Örebros utveckling egentligen beror på. Men höjer man den generella utbildningsnivån i regionen kan det påverka produktiviteten genom spillover-effekter, sa Johan Eklund.

Jens Schollin påpekade att det finns en röd linje i utvecklingen av utbildningsutbudet på Örebro universitet.
– Universitetet har haft en strategi att skapa attraktiva utbildningar för läkare, civilingenjörer och civilekonomer. Jag tror att ett bra universitet är med och driver utvecklingen i regionen.

– Universiteten har en stark effekt på näringslivets sammansättning. Jag skulle tro att Örebro universitet bidragit till och påskynda utvecklingen och skapandet av nya branscher i regionen, avslutade Martin Andersson.

Följ oss på: