Överlever EMU utan fiskal union?

Drygt ett decennium efter den gemensamma valutan infördes är euron utsatt för sin hittills värsta kris. Vad behöver göras för att återupprätta förtroendet för det ekonomiska och monetära samarbetet i Europa? Det diskuterade forskare och politiker på Entreprenörskapsforums seminarium i Bryssel fredagen den 6 maj.

Bryssel_6maj_1

Sideek M. Seyad, Åsa Hansson och Linda Berg

Åsa Hansson, docent Lunds universitet:

– Det finns inget stöd för en fiskal union i nuvarande fördrag. Och det är heller inte, enligt min mening, önskvärt i dagsläget.

– En europeisk beskattningsrätt saknar stöd hos medborgarna i EU-länderna. Skattepolitiken ska anpassas efter lokala förhållanden och fortsätta att vara en nationell angelägenhet.

– EU bör inrätta en slags opolitisk ”europeisk riskförsäkring” för att utjämna ekonomiska obalanser mellan länderna. Försäkringen får dock inte lösas ut om ett lands ekonomiska problem är självförvållade.

Linda Berg, fil dr Göteborgs universitet

–  Medborgarna vill att EU ska ta ett större ansvar för jobb och välfärd, men vill samtidigt att beskattning och pensionssystem ska ligga kvar på nationell nivå.

–  Idag saknas det en tillräckligt stark identifikation på europeisk nivå för att en fiskal och social union ska ha stöd bland medborgarna.

– Det finnes ett medborgerligt stöd för EMU men inte för en gemensam EU-skatt.

– Det finns ett folkupplysningsbehov om storleken på EU:s budget i relation till medlemsstaternas. Missuppfattningen är stor gällande EU-resursernas storlek.

Sideek M. Seyad, docent Stockholms universitet

– Många medborgare anser att om alla medlemsstater bara följt regelverket inom EMU så skulle kriserna aldrig ha uppstått!

– Oförmågan bland medlemsstaterna att följa budgetreglerna har väsentligt skadat eurons rykte, trovärdighet och stabilitet.

– Trovärdigheten  i stabilitetspakten kunde ha stärkts om den hade inkluderats i Lissabonfördragets regelverk. Och marknadens förtroende för euron skulle sannolikt ha varit större.

– EU-domstolen måste kunna utdöma sanktioner när medlemsländerna överträder regelverket.

Bryssel_6maj_2

Cinzia Alcidi och Fabian Zuleeg

Fabian Zuleeg, chefekonom EPC

– Förutsätt inte begränsningar! När krisen ska lösas måste vi använda vår kreativitet och flexibilitet. Det finns vägar framåt.

– Anledningen till att tillväxt- och stabilitetspakten inte gav oss önskat resultat var varken att den inte är tillräckligt strikt eller att den inte implementerades korrekt. Problemet är att det är fel instrument. Både Spanien och Irland förvånade oss med banksystem som misslyckades. Det grekiska fallet är annorlunda, de hade haft problem med sin budget och skulder i decennier!

– Jag tror inte på sanktioner. Jag tror på en försiktig ekonomisk politik. Medlemsländerna kommer inte att missköta sig bara för att erhålla räddningspaket vid en ekonomisk kris. Ingen medlemsstat vill vara i det läge där Grekland och Irland är idag.

Cinzia Alcidi, forskare CEPS

– EMUs stora utmaning ligger i att återupprätta trovärdigheten, antingen via regelverk eller marknadsdisciplin. Men innan steget tas vidare måste EMU ta itu med banksystemet och med skulder (offentliga och privata). Utan att ta itu med dessa bitar blir det mycket svårt att bygga en bra framtid för unionen.

– Jag håller inte med dem som anser att EMU var en dålig idé från början. Tvärtom, om du lägger fram alla positiva och negativa effekter visar det sig att medlemsstaterna har fått ut en hel del av det monetära samarbetet! Tänk dig att hantera den finansiella krisen med 27 valutor och utan mekanismer för koordination och samarbete. Det skulle ha gett ett betydligt sämre resultat.

– Det finns en uppenbar brist på politisk vilja till en gemensam fiskal union. Det finns dock ett klart behov av reformer. Men i vilken riktning bör dessa gå? Vi behöver se över såväl den skattemässiga som finansiella stabiliteten. Det är en förutsättning för att penningpolitiken ska fungera. Men regeldisciplin har inte fungerat tidigare så varför skulle den göra det nu? Jag tror snarare på behovet av att införa marknadsdisciplin. European Stability Mechanism, ESM, verkar gå i rätt riktning.