Småföretagande och offentlig sektors omvandling

Referat från seminarium 25 mars, arrangerat av FSF och Företagarna

I spåren av den offentliga sektorns omvandling finns stora förhoppningar om ökat företagande i allmänhet och kanske småföretagande och kvinnors företagande i synnerhet.

Anders Lundström, professor Mälardalens Högskola och forskningsledare FSF, inledde med att alla bör tänka sig in följande intressanta scenario:
– Ponera att du vaknar upp imorgon och samtliga strukturer för vård, skola och omsorg är borta. Du får en chans att bygga upp allt ifrån början igen. Vad skulle du göra och hur skulle du gå till väga?

Individer bör sättas i centrum. Anders belyste att det är individer som skapar och gör affärer, inte organisationer och instanser. Hans huvudpunkt var att det talas för mycket om strukturer och organisationsformer och för lite hur man motiverar personer att starta företag samt få möjligheter att utveckla sin kreativitet inom den offentliga sektorn. Det är viktigast att jobba med de olika beståndsdelarna; motivation, förutsättningar, kunskap och kompetens.

Problemen inom den offentliga sektorn är att en åldrande befolkning ger ökad efterfrågan, låg dynamik ger mindre förnyelse, dyra strukturer ger trögt beslutsfattande och att det idag är långa väntetider i vård och omsorg. Men positiva faktorer som finns inom den offentliga sektorn; hög kvalitet, hög teknisk nivå och hög utbildning.

Hur går vi framåt? Anders menar att viktigast är att arbeta med motivation och förutsättningar. Anpassa system så att de uppfyller i möjligaste mån de behov som finns. Sätt individer i centrum inte minst på jobbet och skapa rimlig arbetsmiljö. Skolan bör integreras med arbetslivet i större utsträckning än vad som sker idag. Integrera kommunal och regional näringspolitik. Avskaffa politiseringen av systemen. Skapa långsiktig utveckling inte inlåsning, dvs ”Think outside the box”.

Malin Tillmar, småföretagsforskare och docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet, presenterade sin forskning om kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors omvandling. Över 80% av kvinnor är sysselsatta inom vård och omsorg enligt SCB 2004 (senaste tillgängliga statistiken). Om man tittar på fördelningen mellan kvinnor och män som är företagare inom vården så har det procentuellt ökat från 54% 1993 till 57% 2004 för kvinnor, men däremot har det minskat för männen från 46% 1993 till 43% 2004. Man bör dock ha i beaktande att det fortfarande är kommuner och landsting som till 90% driver denna verksamhet.

När sektorn öppnades upp för konkurrens var entreprenadmodellen vanligast och är fortfarande vanligast. Nu ökar kundvalsmodellen och LOV. Det finns stora hinder i entreprenadmodellen för småföretag. Därför är förhoppningarna stora vad gäller valfrihetssystemen. Malin menar att för att öka kvinnors företagande måste man se över strukturerna.

Christina Wahlström, VD och grundare av Mama Mia:
En viktig anledning till att Christina valde att starta eget var inställningen inom landstinget. Kompetens och välvilja belönades inte och det var svårt att påverka och förändra. Hon valde att se patienterna som kunder. Christina menar att det är viktigt att hitta system som gör att kvinnor kan ta sig in på marknaden. Det finns många barnmorskor hon träffar i sin verksamhet som vill starta eget men där kommunerna gör det svårt för dem att slå sig in på marknaden. Kommunerna upphandlar inte i tillräcklig utsträckning (och inte tillräckligt snabbt).