Uppdrag Välfärd i Almedalen

–          Genom en öppen och konstruktiv debatt och genom att kommunicera nationellt och internationellt högklassig forskning ska vi bidra med idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas. Det slog Martin Ådahl, chef för Fores, inledningsvis fast vid det gemensamma seminariet.

Det senaste årets debattklimat har åskådliggjort behovet av bättre kunskapsunderlag om det svenska välfärdssystemet. Det behövs forskning utifrån fler perspektiv, tycker de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, Leading Health Care och ovannämnda Fores.

–          Vi vill ta diskussionen till mer konstruktiva nivåer än för eller emot privata alternativ; det är dags att lämna ”om” och gå vidare till ”hur”-frågan, underströk Martin Ådahl.

Vid ett mycket välbesökt Almedalsseminarium presenterades samarbetet kallat Uppdrag Välfärd, med målet att nyansera diskussionen om hur välfärden ska organiseras och styras.

 –          Antalet företag i välfärdssektorn har vuxit starkt under de senaste decennierna; det gäller även antalet sysselsatta i välfärdsföretag, visade Pontus Braunerhjelm, VD för Entreprenörskapsforum.

Med detta följer också en diskussion kring vilka värden vi vill främja med våra instrument för styrning, ledning och organisering av välfärdens verksamheter.

 –           Hur kan ett ökat utrymme för individuella valmöjligheter kombineras med målet om rättvisa? Hur kan vi främja mångfald utan att riskera jämlikheten? Hur kan en reglering som inte begränsar möjligheterna till utveckling och expansion utformas? Detta är exempel på frågor vi vill belysa, förklarade Pontus Braunerhjelm.

När projektet kommer igång vill de tre tankesmedjorna dra nytta av att deras kompetensområden spänner över såväl styrningen på policynivå, som ledningen på verksamhetsnivå och innovationsprocessen.

–          Våra tre organisationer har olika infallsvinklar och fokus. Det är en tillgång, för de mest intressanta frågorna tenderar att uppstå i skärningspunkterna mellan olika sfärer och intressen, betonade Hans Winberg.

I linje med detta hade man bjudit in två mycket erfarna företrädare för olika delar av välfärdssystemet: Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting och Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket, att ge sina synpunkter på det nya forskningsinitiativet. Ulrika Stuart Hamilton, vice VD på Entreprenörskapsforum, agerade moderator och inledde med frågan om vilka problem med koppling till styrningen inom välfärdsområdet som gästerna såg som mest angelägna att belysa?

–          Det är viktigt att skapa mer kunskap om hur systemen som helhet fungerar. Samtidigt som vi fått mer brukarinflytande så har vi fortfarande problem med vertikal styrning och professionella revir. Hur samverkar detta för att skapa resultat för patienten? Detta är exempel på en breddfråga där tankesmedjorna behövs, menade Eva Fernvall.

–          Inom Sverige finns stora geografiska skillnader i fråga om andelen privata utförare i välfärdssektorerna och vilka styrmodeller som används. Kan man koppla detta till kvalitetsskillnader eller förutsättningar för kvalitetsutveckling? Det är en fråga jag är intresserad av, sade Håkan Sörman.

Båda gästerna poängterade också att de ville veta mer om ledarskapets betydelse för att säkra kvalitet i välfärdstjänsterna.

–          Ledarskapet är självklart en nyckelfaktor för att varje enskild verksamhet ska fungera bra, men man måste också fråga sig vad huvudmännen i form av kommuner och landsting vill ha ut av ledarskapet på aggregerad nivå? Är det innovation, en jämn kvalitet, eller något annat som efterfrågas?, funderade Eva Fernvall.

Därmed kom diskussionen tillbaka till vikten av att integrera olika nivåer, perspektiv och värden i analysen – något som de tre initiativtagarna till Uppdrag Välfärd ser fram emot att jobba vidare med under utvecklingen av programmet.

 

Uppdrag Välfärds hemsida >>