Entreprenörskapsforums integritetspolicy

Integritetspolicy

Registeransvarig
Entreprenörskapsforum 875 002-4344
Örebro universitet
701 82 Örebro
019-33 37 00
Mejla Entreprenörskapsforum

Filemaker och Lyyti

Deltagar- och kundregister för events och mejlutskick.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifter behandlas för att kunna genomföra uppdraget mellan Entreprenörskapsforum och den registrerade (den potentielle evenemangsdeltagaren) samt i tillämpliga delar, på basen av den registrerades samtycke, i samband med, och för att möjliggöra, anmälningar, kontakt, marknadsföring, beställningar, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen.

Uppgifter om deltagande i seminarier kan användas för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas  i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med anmälningen till evenemanget, kan Entreprenörskapsforum inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagande i evenemanget mellan Entreprenörskapsforum och den registrerade.

Personuppgifternas uppbevaringstid

Personuppgifterna bevaras i Lyyti så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för möjligheten att få fler inbjudningar till liknande aktiviteter i Entreprenörskapsforums kundregister Filemaker.

Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier

Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som Entreprenörskapsforum arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring.

I registret behandlas bl.a. för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till Entreprenörskapsforums evenemang, kontaktuppgifter samt för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, företag/organisation eller information om allergier. All irrelevant information raderas. I Filemaker sparas endast namn och e-postadress.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter som deltagaren angivit, som lagts in på uppdrag av den registrerade eller påträffats av Entreprenörskapsforum som potentiell intressent förs in i Lyyti/Filemaker för möjligheter till marknadsföringsåtgärder.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Registeruppgifter delas inom Entreprenörskapsforum och bland evenemangets intressentgrupper (endast för- och efternamn samt tillhörighet). Dessutom överförs registeruppgifterna till Filemaker för möjlighet att motta nyhetsbrev. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd. Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom lösenord samt andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast Entreprenörskapsforum och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas/raderas vid behov. Nivån på dataskyddet kvalitetsrevideras med jämna mellanrum antingen med hjälp av utomstående eller intern kvalitetsrevision.

Den registrerades rättigheter

En person som finns i registret har rätt att bl.a.:

  • Av Entreprenörskapsforum begära tillgång till personuppgifter som gäller honom eller henne samt rätt att be om korrigering eller radering eller begränsad hantering av uppgifterna i fråga eller motsätta sig behandlingen och rätten att överföra uppgifterna från ett system till ett annat.
  • Granska och vid behov låta korrigera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Begäran ska framföras skriftligen till Entreprenörskapsforum. Personen i registret har rätt till ändringar i de uppgifter som registrerats felaktigt om honom eller henne i registret.
  • I den mån som behandlingen av personuppgifterna grundar sig på den registrerades samtycke kan han eller hon när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta inverkar på lagenligheten i den behandling som utförts på basen av samtycket innan det återkallats.
  • Anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos tillsynsmyndigheten.