Diskvalificera inte seriellt entreprenörskap!

Att utveckla en innovation och starta ett nytt företag är alltid förenat med risk. Vissa idéer faller i god jord och genererar en lönsam verksamhet medan andra inte gör det och avvecklas. Här har Sverige en hel del att lära. Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, lyfter i januari månads Thulins tabeller fram vikten av att låta entreprenörer misslyckas.

Januari månads analys grundar sig på en lägesbeskrivning avseende Sveriges implementering av EU:s Small Business Actfor Europe (SBA)från myndigheten Tillväxtanalys. SBA, som är avsedd att främjautvecklingen av små- och medelstora företag, antogs av EU:s medlemsländer i december 2008 och består av närmare 100 specifika åtgärder fördelade på tio huvudområden. Av utvärderingen framgår att Sverige genomfört en stor del av åtgärderna för att förbättra klimatet för de små- och medelstora företagen, men också att mycket återstår att göra. Området ”En andra chans” står fortfarande ut som ett relativt eftersatt område.

–  Utvärderingen visar att det är viktigt med såväl en attitydförändring som ändrade regler som gör det enklare att starta företag på nytt, säger Per Thulin.

Enligt utvärderingen är det både dyrare och tar längre tid att avveckla ett företag i Sverige jämfört med i övriga Norden. Dessutom är andelen som anser att man inte ska starta ett företag om det riskerar gå i konkurs mer än 10 procentenheter högre i Sverige än för genomsnittet av de övriga nordiska länderna, vilket indikerar att den upplevda kostnaden vid ett eventuellt misslyckande är stor.

Tror man på att det är en kombination av personkarakteristika och omvärldsfaktorer som får vissa individer att starta företag medan andra väljer att inte göra det är den bild som framgår av rapporten förstås oroväckande. Att utveckla en innovation och starta ett nytt företag är alltid förenat med risk. Vissa idéer faller i god jord och genererar en lönsam verksamhet medan andra inte gör det och avvecklas. Att i praktiken ”diskvalificera” entreprenöriella individer från en snabb fortsatt karriär som företagare på grund av att de vågat testa en idé som inte bar sig, riskerar också att försvåra för just de individer som besitter egenskaper viktiga för innovation och utveckling. Erfarenhet av såväl företagande som konkurs kan dessutom förväntas göra individen bättre rustad inför nya entreprenöriella projekt. Lära sig av misstag är många gånger den bästa läxan.

Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se.