Entreprenörskapets ekonomi

Ett internationellt forskningsprojekt om betydelsen av institutioner

Det övergripande syftet med projektet var att använda nationalekonomiska analysmetoder för att studera hur olika faktorer påverkar entreprenörskap, innovationer och näringslivsdynamik inom väl avgränsade forskningsområden. I förlängningen handlar det om den samhälleliga nyttan av entreprenörskap och dess betydelse för innovativa omvandlingsprocesser. Projektet bidrog med värdefull kunskap om hur olika institutioner och regelverk påverkar den entreprenörsdrivna ekonomiska tillväxten, en kunskap som kan vara av avgörande betydelse för entreprenörskapets och välståndets framtida utveckling i Sverige.

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Entreprenörskapsforum och IFN. Åtta internationella toppforskare samarbetade med nio yngre disputerade svenska forskare kring frågeställningar kopplade till institutionernas utformning. Syftet med projektet var att analysera betydelsen av entreprenörskap för den mikroekonomiska dynamiken med en internationell komparativ ansats genom att tillämpa nationalekonomiska metoder.

Forskningen var organiserad i följande delprojekt:

1) Entreprenörskapets drivkrafter
Forskare: professorerna Pontus Braunerhjelm, KTH, och Magnus Henrekson, IFN.

2) Riskkapital och entreprenörskap
Forskare: professor Josh Lerner, Harvard Business School och Joacim Tåg, Ph.D. IFN.

3) Entreprenörskap, innovationer och ägande
Forskare: professor Joshua Gans, University of Melbourne och Lars Persson, docent, IFN.

4) Entreprenörskap vid universitet och högskolor
Forskare: professor Marie Thursby, Georgia Institute of Technology, samt ekon dr Erika Färnstrand, IFN.

5) Skatter och entreprenörskap
Forskare: professor Roger Gordon, University of California, San Diego och ekon dr Karin Edmark, IFN.

6) Entreprenörskap, arbetsmarknad och regional utveckling
Forskare: professor Steven Klepper, Carnegie Mellon University och Martin Andersson, professor, CIRCLE Lunds universitet.

7) Lönar sig akademiskt entreprenörskap
Forskare: professor Thomas Åstebro, HEC Paris, professor Pontus Braunerhjelm, KTH och Entreprenörskapsforum och Anders Broström Ph.D., KTH.

8) Miljardärer 
Forskare: professor Peter T. Leeson och Tino Sanandaji, ekon dr IFN.

9) Lokala sysselsättningsmultiplikatorer, humankapital och entreprenörskap
Forskare: professor Enrico Moretti, University of California och Per Thulin, Ph.D., KTH.

I analysen användes unika tidsseriedata på mikronivå som kombinerades med data på mer aggregerad nivå. Forskningen ledde till fördjupade insikter på detta område och bidrog till såväl den teoretiska som den empiriska litteraturen. Analysen är delvis komparativ, delvis inriktas på svenska förhållanden. Utifrån ett entreprenörskapsekonomiskt perspektiv beskrevs och analyserades det svenska näringslivet, samt de institutioner och regelverk som omgärdar detta. Förbättringar för entreprenörskapspolitiken och den mikroekonomiska dynamiken i stort har föreslagits.

 

 

Följ oss på: