Entreprenörskapsforum 25 år: 1994–2019

För 25 år sedan startades Entreprenörskapsforum med ambitionen att vara en organisation som samlar en stor del av den nationella och internationella forskarkompetensen inom entreprenörskapsområdet, och samtidigt har spridningav kunskap som en av huvuduppgifterna.

Denna tanke har förvaltats och utvecklats över de senaste 25 åren, samtidigt som kunskapsfältet fått en långt mer framskjuten position både inom forskning, utbildning och politik.

1994 var det akademiska och politiska intresset för små och medelstora företag svagt. Frågorna hade rönt ett ökande engagemang sedan slutet av 1980-talet, men entreprenörskap var en obetydlig del av universitetens kursplaner samtidigt som den ekonomiska politiken dominerades av ett storföretagsperspektiv.

2019 har forskningen om små och medelstora företag, innovation och företagande exploderat. Insikten att ekonomisk utveckling drivs av entreprenören har blivit allt mer uppenbar. Trots framstegen finns  ett betydande behov av att analysera och förstå hur lagar och regelverk bör utformas för att främja innovation och entreprenörskap.

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS

 

Entreprenörskapet startar i mötet mellan individen och en idé. Om detta utvecklas till en innovation, ett nytt eller växande företag beror på förutsättningarna i den omgivande miljön: Den ekonomiska politikens utformning är avgörande.

Vi vill under 2019 fira att Entreprenörskapsforum framgångsrikt agerat brobyggare mellan forskare, praktiker och beslutsfattare under två och ett halvt decennium genom att lyfta entreprenörens betydelse liksom vikten av fortsatt forskning om sambanden mellan entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. Entreprenörskapsforum har för avsikt att spela en aktiv roll i dessa frågor även under kommande årtionden.