Exportfrämjande i behov av uppdatering

Den 12 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum och Tillväxtanalys ett frukostseminarium om exportfrämjande och internationalisering av SMFs. Utvärdering och uppföljning är viktigt liksom en översyn av ett alltför snårigt utbud av främjandeinsatser. 

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund hälsade välkomna och lämnade över ordet till dagens moderator Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum. Hon startade med att presentera dagens ämne: exportfrämjande och småföretagens internationalisering, varpå dagens första talare välkomnades upp på scen.

Pernilla Norlin

Carly Smith-Jönsson, analytiker på Tillväxtanalys, inledde med resultat från Tillväxtanalys rapport om exportfrämjande och internationalisering av små och medelstora företag som skrivits på uppdrag av regeringen med anledning av en kritisk rapport från Riksrevisionen. Smith-Jönsson visade en invecklad tankekarta, och menade att främjandesystemet ser ut på detta sätt idag. Problemet med det nuvarande främjandesystemet, fortsatte hon, är att det behöver uppdateras. I dagsläget är det för mycket administrativa kostnader och metoderna behöver anpassas till olika branschers behov.

I rapporten mäts bl a effekter av rådgivning och marknadsföring på företagsnivå, sysselsättning, export- och importvolymer samt företags- och utrikeshandelsstatistik.

Carly Smith-Jönsson

Slutligen menade Smith-Jönsson att det behövs metoder som kompletterar varandra:

– Det gäller att skapa en verktygslåda full av metoder och utifrån denna se vilka metoder som ska slängas, vilka som ska vässas, vilka som tillkommer och vilka som ska bytas ut. Det gäller att metoder kompletterar varandra.

 

Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden, framhöll att rapporten från Tillväxtanalys var ”en viktig rapport i en viktig tid”. Fexe pekade på att den svenska exporten är på nedgång, och att det inte går att skylla på att efterfrågan sjunkit då den totala världsexporten ökat. Fexe menade att Business Sweden ser export som en av de viktigaste frågorna.

Fexe menar att det inte går att mäta svensk tillväxt, internationalisering och svenskt företagande med en metod, utan att det behövs flera olika. Han underströk svårigheten med att svarsfrekvensen från företag ofta är låg. Frågan som ställs får inte bli för komplex, ibland glöms dessutom syftet med undersökningar bort under processen.

Fredrik Fexe

– Mätningar måste vara smarta och pragmatiska. Det är enkelt att lägga för mycket fokus på själva mätningen, och inte på resultatet i sig.

 

Ett designföretag som rönt stora framgångar utomlands men är relativt okända i Sverige är Veryday. Niclas Andersson, vp marketing and business development, berättade stolt att Veryday som första svenska bolag vunnit ”designvärldens Oscar”  – Red Dot Design Team of the Year –  och har en statyett som har stått hos Apple, Porsche, IBM m fl.

Veryday har en bred verksamhet inom innovativ design och produkt- och tjänsteutveckling med närvaro i Stockholm, New York, Shanghai, Dubai och London. Andersson menade att den svenska marknaden är så pass begränsad att det inte finns några alternativ till att ge sig ut i världen. Att ta sig in på nya marknader är dock inte alltid lätt. Veryday har fått hjälp av EKN, Business Sweden, Almi och Vinnova på olika sätt. Dock jobbar en företagare alltid mot klockan:

– Tid är essentiellt. Det måste gå fort att få hjälp annars är det inte värt ansträngningen.

Niclas Andersson

Niclas Andersson önskade sig en gemensam kalender från alla aktörer som hjälper företagare ute i världen. Vad och när har olika myndigheter och aktörer stödaktiviteter och på vilka marknader.

– Om vi vet när och var hjälpen går att få kan vi planera efter det. Annars hinner vi inte med.

 

Lars Hjälmered, vice ordförande i Näringsutskottet (M), hade intrycket att rapporter om främjandeinsatser sammantaget ger en dyster bild. Vilken effekt ger skattebetalarnas pengar egentligen, frågade han retoriskt.

Hjälmered framhöll vikten av handel för en så pass liten marknad som Sverige och det ansvar som politiken har i att se till att den fungerar. Han menade att politiken inte bör detaljstyra eller röra t ex valutafrågor men att det finns stor anledning att se över den svenska konkurrenskraften och möjligheter för svenska företag.

Lars Hjälmered

– Allmänt goda förutsättningar för företagande är avgörande. Ökande global konkurrens ger också ökande politiskt ansvar för de generella förutsättningarna.

På det stora hela står Hjälmered bakom det rödgröna arbetet med exportstrategin och pekar på dess likheter med Alliansen tidigare arbete. Dock ställde han sig frågande till hur ett land som Sverige hanterar ”svåra” länder som t ex Saudi Arabien. Vem tar ansvar för detta? Hjälmered tyckte att handel bör prioriteras, oavsett landets styre.

– Långsiktigt är det rätt med handelsutbyte, även när det gäller t ex vapenexport.

Vidare lyfte Hjälmered vikten av utvärdering och reflektion så att skattebetalarna så att säga får ”pang för pengarna”.

 

Anna Wallén, riksdagsledamot och talesperson exportfrågor (S) hade fått förhinder men hade skickat inspel till moderator Pernilla Norlin som berättade för publiken att regeringens exportstrategi i stort fortsätter Alliansens arbete och att det finns en bred samsyn kring frihandelns betydelse för ett litet land som Sverige. Arbetet med strategin grundar sig på ett brett underlag och ett nära samarbete med näringslivet. Samordning är nyckeln – i dagsläget är det för rörigt bland myndigheter och organisationer som jobbar med exportfrämjande. Strategin kommer att presenteras efter sommaren.

Panel 1

Avslutningsvis fick panelen komma med ett sista inspel till arbetet med exportstrategin. Fredrik Fexe efterlyste en översyn av tjänsteutbudet, Carly Smith-Jönsson tyckte att omfattningen av systemet bör ses över och önskade en bredare ansats och fokus på helheten, inte bara främjandeinsatser. Lars Hjälmered förordade uppföljning och utvärdering och en översyn av regelkrångel och systemets organisering. Niclas Andersson lyfte värdet av en gemensam kalender ännu en gång och föreslog att främjandeaktörer inte behöver vänta på att företag kommer till dem utan kan hjälpa företagen att spara tid genom att själva göra besök.

Panel 2