Behovet av välfungerande finansieringsmöjligheter för samhällsentreprenörer!

Palmbergs_pamfletter

Intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap har rönt stort intresse i såväl Sverige som internationellt. Sociala innovationer innebär ”nya angreppssätt och lösningar på sociala behov eller gemensamma problem som implementeras och uppnår effekt i samhället.” (sid 8 An Ecosystem for Social Innovation in Sweden). Samhällsentreprenörer hittar innovativa lösningar på samhällsproblem och försöker genom sin verksamhet åtgärda problemet och jobba för att utveckla samhället till det bättre. Det vill säga i grunden ligger ett samhällsintresse, entreprenören har ett socialt ändamål och en önskan om att skapa en samhällsvinst. Det finns också ett ekonomiskt intresse att skapa en hållbar organisation som på sikt kan expandera för att göra ännu större samhällsnytta.

Finansiären har viktig roll

Samhällsentreprenörer och -innovatörer, har med all rätt, fått utrymme i den svenska debatten. I denna text vill jag dock lyfta finansiärens roll. För utöver innovatören och samhällsentreprenören behövs i de flesta fall en extern finansiär för att förverkliga och bedriva verksamheten. Internationella utblickar visar att det finns en rad nya innovativa finansieringsmodeller och strategier för att skapa goda förutsättningar för givande och för att förbättra insatserna som donationerna finansierar. Intressanta exempel på innovativa finansieringsformer där olika intressenter samverkar är community foundations, venture-philanthropy, och impact-investing.

Samhällseffekter och finansiell avkastning

På global nivå har det under de senaste åren bedrivits ett brett arbete med att höja den generella kunskapen om nya finansieringsformer för samhällsentreprenörer och sociala innovationer. Ett exempel är Social Impact Investment Taskforce som initierades 2013 av Storbritanniens premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. Impact investment är en form av investeringar som syftar till att generera mätbara samhällseffekter kombinerat med finansiell avkastning. Det vill säga bidrar investeringen till att uppnå eftersträvansvärd samhällseffekt?

Arena för diskussion behövs

En slutsats från det internationella arbetet är betydelsen av en arena för diskussion av gemensamma samhällsproblem och möjliga lösningar. Banker har t ex börjat redovisa vilken miljöpåverkan deras fonder har. Det är steg framåt, men mycket mer skulle kunna göras. Det är viktigt att hålla i minnet att filantropi och impact investing inte är alternativ till offentlig verksamhet, finansieringsformerna ska istället ses som ett komplement som kan hjälpa till att nå samhällsmål på ett mer effektivt sätt.

Staten viktig aktör

För att förbättra förutsättningarna för samhällsentreprenörer är det viktigt att beslutsfattare på statlig, såväl som regional och kommunal nivå tydligt prioriterar och främjar gränsöverskridande samarbeten mellan olika aktörer samt inför nationella ramar för mätning och utvärdering. I slutrapporten från Social Impact Investment Taskforce lämnas en rad policy-förslag för en effektivare försörjning av kapital till samhällsentreprenörer. Förslagen relaterar bland annat till att staten är en viktig aktör för att utveckla marknaden, t ex som en viktig kund av varor och tjänster som produceras av samhällsentreprenörer. Dessutom har staten möjlighet att förbättra de legala förutsättningarna och minska den administrativa bördan för denna sektor.

Sverige – chans till medlemskap

Det inledande arbetet med att höja kunskapsläget kring social impact investing avslutades i och med de rapporter som lanserades i september 2013. För att inte tappa momentum kommer arbetet att fortsätta genom etablerandet av en ny styrgrupp inom ramen för Social Impact Investment Taskforce. I denna fas bjuds fler länder in som medlemmar. Sverige har därmed chansen att aktivt medverka i detta arbete och på lång sikt verka för att öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för innovativa finansieringsformer för samhällsentreprenörer i Sverige! En chans som inte bör missas.

Entreprenörskapsforum verkar för att förbättra kunskapsläget kring finansiering av sociala innovationer och samhällsentreprenörer samt kunskapen om dessa aktörers roll i den samhällsekonomiska utvecklingen.

Seminarietips!

Swedish Entrepreneurship Summit 2015 som arrangeras i Örebro ägnas ett pass åt att diskutera sociala innovationer och nya finansieringsformer. Varmt välkommen att delta i diskussionen!

Den 12 december 2014 anordandes seminariet Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar ­ på temat. I augusti 2013 anordnades en workshop om venture philanthropy tillsammans med European Venture Philanthropy Association (EVPA).

Läs- och filmtips!

Ett givande givande av Amelie Silverstolpe, ledamot Filantropiskt forums styrgrupp.

I december 2014 lanserade Mötesplats Social Innovation en omvärldanalys av social impact investing.

Att mäta sociala effekter: En handbok för sociala investerare av EVPA.

Film om social impact investing.

 

Följ oss på: