Entreprenörskap och småföretag i de växande tjänstesektorerna

Från och med 2009 har Entreprenörskapsforum fyra forskningsområden. Ett av dessa är ”Entreprenörskap och småföretag i de växande tjänstesektorerna”. Forskningsområdet kommer att behandla frågor som:

Vad förklarar skillnader på lokal, regional och nationell nivå i dynamiken på tjänstemarknaderna? Vilka faktorer hämmar framväxten av dynamiska tjänstemarknader (hinder för rörlighet, höga risker, kompetensbrist, skattesystem, mm)?

Är interaktion mellan tillverknings- och tjänstesektorer viktigt för innovationer? Krävs särskilda ekonomiskpolitiska insatser för tjänstesektorer (utbildning och forskning, intellektuella äganderättigheter, arbetsmarknadspolitik, etc)? Vilka är policyimplikationerna?

Forskningen präglas av policyrelevanta frågeställningar och bedrivs på ett sådant sätt att forskningens oväld eller kvalitet inte kan ifrågasättas. Entreprenörskapsforum vill axla rollen som den naturliga kunskapsbasen och samarbetsparten för beslutsfattare på alla nivåer inom offentlig, politisk och privat sektor i frågor som rör entreprenörers och de mindre företagens villkor.

Konkreta forskningsprojekt inom området är:

Kompetensutveckling för småföretag. I samarbete med Företagsakademin i Stockholm.