Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin

Från och med 2009 har Entreprenörskapsforum tre forskningsområden. Ett av dessa är ”Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin”. Forskningsområdet kommer att behandla frågor som:

Blir entreprenörskapet och småföretagandet viktigare för utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå i den globala ekonomin? Hur vanligt är born global-fenomenet jämfört med en mer sekventiell internationalisering? Driver globaliseringen på strukturomvandling (privat näringsliv och offentlig sektor) och vad innebär detta för entreprenörer och småföretag? Vilka företag lyckas respektive misslyckas med internationalisering? Hur påverkar internationaliseringen företagens lönsamhet, kunskapsbas och produktivitet? Hur påverkas starka regionala/nationella kluster och vilken vikt kan sådana kluster förväntas få för nationell dynamik? Hur tas marknadsmöjligheterna bäst till vara i utvecklingsländer? Vilka är policyimplikationerna?

Forskningen präglas av policyrelevanta frågeställningar och bedrivs på ett sådant sätt att forskningens oväld eller kvalitet inte kan ifrågasättas. Entreprenörskapsforum vill axla rollen som den naturliga kunskapsbasen och samarbetsparten för beslutsfattare på alla nivåer inom offentlig, politisk och privat sektor i frågor som rör entreprenörers och de mindre företagens villkor.