Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin

Från och med 2009 har Entreprenörskapsforum fyra forskningsområden. Ett av dessa är ”Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin”. Forskningsområdet kommer att behandla frågor som:

Vilka strukturer (nätverk) och aktörer är viktiga för att bygga upp och behålla kunskap i företagen? Vad betyder nya former av företagande (socialt entreprenörskap) och finansiering (filantropi)? Är entreprenörer och småföretag särskilt viktiga för (radikala) innovationer och kommersialisering av ny kunskap? Vilka skillnader föreligger på företags-, bransch- och sektorsnivå? Vad förklarar skillnader på lokal, regional och nationell nivå i tillväxt (t ex konkurrens, branscher, teknologier, multietnicitet, offentliga insatser, riskkapital, rörlighet av humankapital, etc.)? Vilka är policyimplikationerna?

Forskningen präglas av policyrelevanta frågeställningar och bedrivs på ett sådant sätt att forskningens oväld eller kvalitet inte kan ifrågasättas. Entreprenörskapsforum vill axla rollen som den naturliga kunskapsbasen och samarbetsparten för beslutsfattare på alla nivåer inom offentlig, politisk och privat sektor i frågor som rör entreprenörers och de mindre företagens villkor.