Klimatinnovation

Forskningspuff_Klimatinnovation

Svenskt och internationellt stöd till miljöteknik har ett starkt fokus på export av produkter och tjänster från det egna landet. Studier pekar dock på att mer krut bör läggas på att utveckla nya affärsmodeller och teknologier för att lösa de globala miljöutmaningarna. Syftet med det projekt som WWF medfinansierar var att identifiera möjliga samverkansformer i den globala värdekedjan för utveckling och spridning av klimatinnovationer. Ansvarig forskningsledare var Maria Adenfelt, docent då Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet.