Het diskussion om kapitalförsörjning

Den 14 maj lanserades den 9:e rapporten från Näringspolitiskt forum Sources of capital for innovative startup firms som belyser finansieringsproblematiken för svenska innovativa startupföretag. 75 morgonpigga personer hade samlats hos Entreprenörskapsforum för att lyssna till författarna Anna Söderblom och Mikael Samuelsson, båda ekon dr samt forskare och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm samt en panel av både statliga och privata finansiärer som diskuterade problematiken.

Anna2

Anna Söderblom

Anna Söderblom inledde seminariet med att presentera hur kartläggningen som ligger till grund för rapporten har gått till. Baserat på analyser av enkätdata från företag som har deltagit i VINNOVAs finansieringsprojekt VINN NU har hon och Mikael Samuelsson undersökt vilka finansieringskällor som används, om det finns skillnader avseende kapitalförsörjning i företagens olika levnadsfaser, hur kapitalförsörjningen av denna typ av företag i Sverige förhåller sig till situationen i andra länder, hur kapitaltillskotten används, samt entreprenörernas inställning till olika typer av finansiärer. Anna berättade att det är när företaget är runt ett år som de får in mest pengar. Däremot är det svårare i expansionsfasen, där det är allra viktigast.

–  Innovativa företag är klart underfinansierade, speciellt i expansionsfasen.

Anna Söderblom belyste även det kommersiella finansieringsproblemet i att det är svårt för innovativa startupbolag att få banklån. Företagen anses ofta vara för unga för att garantera säkerhet. En annan slutsats från rapporten är att det är många aktörer som lånar ut små belopp. Anna menade även att det är de företag som är förberedda för finansiering i tidiga faser och som investerar eget kapital som också attraherar mest extern finansiering.

Panel2

Anna Hallberg, Claes  de Neergaard, Mårten Hellberg och Bengt Lewin.

Först ut bland paneldeltagarna var Claes de Neergaard, VD Industrifonden. Han började med att berömma rapporten för den tydliga definitionen av ett innovativt startupbolags olika faser. Claes de Neergaard fortsatte med att belysa vikten av att vara långsiktig i finansieringen. För t ex ett läkemedelsföretag är den s k early development-fasen mycket längre än för ett bolag i en annan branch. Där krävs en långsiktig finansieringsplan för att företaget ska överleva ända till marknaden. Claes de Neergaard berörde investeraravdraget som infördes av regeringen i december 2013. Han menade att det är komplicerat och inte premierar de riktigt små och nystartade företagen.

– Man ger med den ena handen och tar med den andra.

Claes de Neergaard höll med en av rapportens slutsatser, att i viss mån konsolidera de statliga finansiärerna. Han menade att alla har uppstått vid en viss tidpunkt av ett visst politiskt beslut och att de nu är alldeles för många. Claes höll även med i att finansiering i expansionsfasen är ett problem.

–  Alla vill vara med och starta upp och finansiera bolag men få är intresserade av om de faktiskt går i mål.

Claes de Neergaard avslutade med att påpeka att en förbättrad kreditgivning skulle göra stor nytta för de små företagen.

Anna Hallberg, vice VD Almi, inledde sitt framförande med att mena att vi har ett misslyckande på marknaden.

– Vi satsar inte tillräckligt på tillväxtfasen där det finns en otrolig hävstång.

Vidare menade Anna Hallberg att det handlar om att utbilda och få entreprenörerna att våga ta in kapital. Därtill är det upprörande att bankerna inte ställer upp med finansiering och att det bör ställas högre krav på dem, menade hon. Samtliga finansiärer måste också vara mer uthålliga.

Anna Hallberg fortsatte med att jämföra den svenska modellen där företagen är beroende av statlig finansiering, med t ex USA där det är vanligare att företagare lånar pengar av vänner, familj och sociala nätverk, s k ”friends, fools and family”.

Mårten Hellberg som är grundare av det innovativa startupbolaget OrganoClick berättade att de just nu är inne i en expansionsfas men inte känner igen sig i problematiken att det är svårt med finansiering här. Han berättade om OrganoClicks finansieringsresa från starten 2006 till idag och att de i princip har deltagit i alla statliga finansieringsprogram som de kvalificerat för. Mårten Hellberg sade att de bland annat har nyttjat investeraravdraget men att OrganoClick till stor del har varit kundfinansierat redan från början.

– Kundfinansieringen gjorde att vi senare kunde attrahera externt kapital.

Sist ut i panelen var Bengt Lewin, revisionsdirektör för offentliga finanser vid Riksrevisionen och projektledare för granskningen av statens riskkapitalförsörjning till privata företag. Han menade att det finns målkonflikter bland det statliga riskkapitalet. Riksrevisionen vill styra finansiering till de senare faserna då de tidigaste faserna täcks in av statliga lånefinansiärer. En fundering som Bengt Lewin lyfte fram var hur marknaden bäst kan kompletteras utan att tränga undan privata finansiärer.

MikaelochAnna

Mikael Samuelsson och Anna Söderblom

Mikael Samuelsson, delförfattare till rapporten, berättade att 10-12 procent av alla nystartade företag är innovativa. En del av dem är duktiga på att attrahera kapital själva, som Spotify. Andra startas på landsbygden och känner inte till de statliga finansieringsprogrammen. Därmed berörs inte alla nya innovativa startupbolag av det statliga riskkapitalet.

I paneldebatten som följde började Anna Söderblom med att bekräfta att undersökningen visat att det är lättare att få in kapital när bolaget är ungt, alltså i de tidigare faserna. Hon kunde även intyga att ett företag kan vara ungt i många år. Mårten Hellberg tyckte att det är bättre att titta på företagets omsättning än vilken fas det befinner sig i. Anna Söderblom höll med Mårten Hellberg i att kundfinansiering kan vara en viktig faktor för att attrahera kapital från t ex affärsänglar. Tyvärr finns detta inte med i rapporten då det är svårt att mäta.

– Den vackraste finansieringen som finns är kundfinansiering.

Anna Söderblom fortsatte med att påpeka att vi måste förhålla oss till den svenska kontexten. Claes de Neergaard instämde i att t ex affärsängelnätverk är mycket starkare i ett land som USA. Han tillade att det är viktigt att ge incitament till privatpersoner att gå in med kapital i innovativa startups.

–  Det statliga riskkapitalet orkar inte riktigt hålla hela vägen.

Mårten Hellberg ställde frågan varför det kommer sig att en del unga bolag inte attraherar externt kapital utan är självfinansierade.

– Är det för att de är för bra eller för att de är dåliga?

Mikael Samuelsson menade att ett problem med det statliga riskkapitalet är att det är för små summor och att företagen springer fötterna av sig för alldeles för lite pengar. Han belyste även relevansen för företagen att komma ut tidigt på den internationella marknaden och vara s k ”born globals”. Mårten Hellberg tyckte att det är viktigt att pusha entreprenörer att våga gå ut och sälja för att kunna attrahera externa finansiärer.

– Ett positivt kassaflöde ser alltid bra ut.

Den avslutande diskussionen gick kring alternativet att åka till Silicon Valley för att lättare få tillgång till kapital. Där finns enligt panelen ett mer positivt tänkt kring startups och det är enklare att få tillgång till kapital samt större summor. Anna Hallberg ville dock ge ett gott råd apropå Silicon Valley.

– Till Silicon Valley åker du inte för att hämta pengar. Dit åker du för att testa din affärsidé.

Publik