En underskattad svensk tillverkningsindustri

I Sverige som kunskapsnation – klarar sig näringslivet utan storföretagen? analyseras betydelsen av multinationella företag och deras roll i kunskapsekonomin. Rapportens slutsatser ger empiriskt och analytiskt stöd till att en näringslivspolitik för tillväxt, innovation och sysselsättning i landet måste beakta de stora etablerade företagens betydelse i näringslivsutvecklingen och dess roll i kunskapsekonomin. Förnyelsen av näringslivet sker såväl i de stora etablerade företagen som i de mindre snabbväxande företagen, och det finns ett viktigt samspel dem emellan.

De stora, traditionella tillverkningsföretagen dominerar fortfarande svenskt näringsliv i ett flertal avseenden. Åtta av 20 multinationella företag verksamma i Sverige finns inom den högteknologiska industrin. Dessa åtta svarar för över 60 procent av landets sysselsättning inom sektorn, 92 procent av näringslivets FoU-investeringar samt 72 procent av alla anställda inom sektorn med forskarutbildning. Att behålla de största företagen framstår som en avgörande faktor för Sveriges framtid som kunskapsnation.

Men också den regionala utvecklingen är beroende av särskilt industriföretagens lokaliseringsbeslut. Alldeles färsk forskning visar att om 10 kvalificerade industrijobb försvinner från en region leder det på lite sikt till att ytterligare 30 jobb inom tjänstsektorn lämnar samma region.

Det finns också en rad andra spridningseffekter. Bland annat ”spiller” storföretagens forskning över och bidrar till andra företags produktivitet. Storföretagen utgör även en viktig plantskola för nya entreprenörer.

Nedläggning av stora multinationella företags verksamheter i landet innebär att kompetensbasen för avancerad och kunskapsintensiv industri försvagas, men också andra tjänstesektorers. Detta kan medföra att Sverige på sikt tappar attraktionskraft som lokaliseringsland för avancerade industriverksamheter. Nedläggning kan på detta sätt initiera en negativ spiralutveckling, där miljön för avancerad FoU och produktion inom industrin tunnas ut, med försämrade förutsättningar för näringslivsutveckling som följd.

Rapport #4 till Globaliseringsforum har författats av: Martin Andersson, professor, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola, Sten Dieden, ekon dr Lunds universitet och Olof Ejermo,docent, Lunds universitet.

Ta del av rapporten i pdf-format Entreprenörskapsforums webbplats.