Ensidiga satsningar på FoU riskerar hämma tillväxt

PRESSMEDDELANDE 121008

Att generera ny kunskap står högt på den politiska dagordningen. Sverige når sedan lång tid tillbaka EUs 2020-mål om att minst tre procent av BNP ska gå till satsningar på forskning och utveckling, FoU. Men för att den nya kunskapen ska komma samhället till nytta och leda till ekonomisk tillväxt krävs ett ramverk som uppmuntrar entreprenörskap skriver Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, i oktober månads Thulins Tabeller.

Thulins_tabeller_banner_smalEkonomiska tillväxtmodeller betonar vikten av ny kunskap för tillväxt. Men för att tillväxt ska genereras måste den nya kunskapen, FoU-satsningarna, omvandlas till ekonomisk värdefull kunskap. Här har entreprenören en framträdande roll. När mängden kunskap ökar i samhället förväntas det leda till att potentiella affärsmöjligheter växer.

Per Thulin finner i oktober månads Thulins tabeller att ökade investeringar i FoU tycks påverka den relativa förekomsten av tillväxtfrämjande entreprenörskap positivt, men verkar inte ha någon synbar effekt på den absoluta nivån på entreprenörskapet.

En anledning till att den övergripande nivån på entreprenörskapet i ett land inte samvarierar med satsningar på FoU är förstås att beslutet att engagera sig i entreprenöriell aktivitet styrs av fler faktorer än enbart upplevda affärsmöjligheter. Det krävs till exempel ett institutionellt ramverk som uppmuntrar entreprenörskap och viljan att våga prova alternativa försörjningsmöjligheter.

– En ensidig fokusering på FoU riskerar att ge små effekter på den ekonomiska tillväxten om den inte kompletteras med en politik som uppmuntrar individer att ta till vara på de affärsmöjligheter som skapas av den nya kunskapen. FoU och entreprenörskap kompletterar varandra och är båda viktiga komponenter i en politik för ekonomisk utveckling.

Oktober månads analys baseras på data från OECD och Global Entrepreneurship Monitors (GEM:s) senaste undersökning som i Sverige omfattar intervjuer med strax över 3 000 individer.

Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24.