Ny rapport: Reformera plan- och bygglagen

PRESSMEDDELANDE 2014-04-24

Den svenska plan- och byggprocessen är djupt dysfunktionell med bostadsbrist och bristande matchning på arbetsmarknaden – som på sikt hotar såväl tillväxt som välstånd. I en färsk rapport från Entreprenörskapsforum identifieras problemen inom bygg- och bostadsmarknaden. Att Sverige behöver reformera hela regelsystemet på bostads-, plan- och byggområdet, anser författarna, knappast kan komma som en överraskning för någon.

I rapporten Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling beskrivs hur den statliga regleringen av byggandet genom plan- och bygglagens mångfald av paragrafer inte är förenlig med behoven av regional ekonomisk utveckling, god bostadsförsörjning och uppbyggnad av infrastruktur och andra kollektiva nyttigheter.

Författarna föreslår istället att staten bör begränsa sin reglering av samhällsplaneringen på regional och lokal nivå till dels sådant som uppenbart hör till rättsstatliga principer – som att grannars och berörda medborgares rättigheter inte överträds – dels till frågor som negativt påverkar nationella och internationella intressen.

– Den kommunala detaljplaneringen kan också förenklas. Just nu pågår en översyn av berörda parters överklaganderätt. Vi vill inte begränsa överklaganderätten men anser det nödvändigt att försvåra okynnesöverklagande, till exempel genom avgiftsbeläggning, säger Åke E Andersson, professor i nationalekonomi, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

För att skapa effektiva incitament för den kommunala samhällsplaneringen krävs även nya finansieringsformer för infrastrukturen. Den effektivaste lösningen är en kommunal beskattning av mark efter dess tillgång på infrastruktur och särskilt tillgänglighet i nätverken.

Författarna hänvisar till att bl a Världsbanken också pekar ut just plan- och byggregleringar som ett allvarligt problem för den svenska ekonomin. T ex kan det ta flera år att få ett bygglov vilket kan försenas av överklagandeprocesser. I vissa fall kan det ta upp till tio år att påbörja ett byggprojekt. Resultatet är alltför höga bostads- och fastighetspriser och allt för lite nybyggnation. Dessutom har Sverige lägre nybyggnation än övriga nordiska Särskilt storstadsregionerna är drabbade av de höga bostads- och kontorskostnaderna. Det rör sig om överpriser på 300–400 procent i Stockholm. Det är inte konsekvensen av en lånebubbla utan resultatet av hårdhänt reglering av byggandet och utbudet under en lång tid av växande efterfrågan.

 – Utan en väl fungerande bostadsmarknad bromsas framväxten av internationellt konkurrenskraftiga kluster, försvåras en effektiv kompetensförsörjning för näringslivet och i ett globalt perspektiv riskerar Sveriges attraktionskraft för företag och arbetskraft att minska, säger David E Andersson, universitetslektor vid Nottingham University Business School.

Ta del av rapporten Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling.

För intervjuer och kommentarer: Rapportens författare: Åke E Andersson, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 073-424-86-03 och David Emanuel Andersson, universitetslektor vid Nottingham University Business School.