Pontus Braunerhjelm om regeringens valbudget

Pontus_banner PRESSMEDDELANDE 2013-09-18

I höstens budget avsätts 844 miljoner för att göra det enklare för små företag. Annie Lööf och Anders Borg har iscensatt många insatser till fördel för det svenska innovationsklimatet. Bland annat finns ett regelförenklingspaket för företagare, slopad månadsredovisning till skattemyndigheterna, sänkta egenavgifter, en pilotverksamhet för ny teknik till SME, en miljöteknikfond, investeraravdrag, och momsnedsättning för forskning i mindre företag. Dessutom sker angelägna förändringar i ändamålsparagrafen som främjar kultur och miljö.

Regeringen har även lyssnat på kritiken vad gäller förändringarna i 3:12-reglerna så till vida att det högsta löneuttagskravet är sänkt, dock väljer regeringen att gå vidare med ett ägarandelskrav i löneunderlagsregeln. Mycket i budgeten är av godo för ett innovativt Sverige. Men regeringen är inne i en lärprocess. Det är inte helt enkelt att driva en innovationspolitik när en sådan inte funnits tidigare.

Det finns dock förslag till hur ett innovationspolitiskt ramverk, som komplement till det finanspolitiska, skulle kunna se ut. Det krävs nämligen en analysram som skär över flera policyområden och tar ett samlat grepp över hur innovationsverksamhet stimuleras och hur en politik för innovationer utformas. Grunden ligger i att bygga kunskapskritisk massa och att införa mekanismer som innebär att kunskap sprids och omvandlas till samhälleliga nyttigheter.

 – Konkret handlar det bl a om att stärka grundutbildningen, höja dess kvalitet och göra den mer relevant samt att stimulera tekniköverföring, konkurrens och frihandel, stimulera kluster och bygga ut infrastrukturen.

– Ett annat välkommet men mindre uppmärksammat besked är att ändamålsparagrafen för stiftelser utvidgas till att även omfatta t ex kultur och miljö. Det är en fråga som lyfts fram i vårt Filantropiska forum, säger Pontus Braunerhjelm.

Budgeten visar att regeringen på rätt väg men att det behövs fokus och gränsöverskridande innovationstänk i de samlade satsningarna. 

Kontakta Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, 070-932 01 89.