Slutrapport Uppdrag Välfärd: Välfärden är värd en bättre debatt – sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

4mars_UV_webb 3

Resultaten från det treåriga forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd visar på sex dilemman som alla förändringar gällande hur välfärden utförs, organiseras, styrs eller utvärderas, behöver ta hänsyn till. Det skriver företrädare för Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care i forskningsprogrammet Uppdrag Välfärds slutrapport. Författarna framhäver även vikten av att utveckla system för kvalitetsuppföljning.

På knappt tre år har Uppdrag Välfärd levererat sju fristående forskningsrapporter och en mängd seminarier och möten. En viktig slutsats är behovet av att utveckla system för kvalitetsuppföljning. Utan vetskap om vilken kvalitet olika utförandemodeller av välfärdstjänster resulterar i är det svårt att uttala sig i frågor om när kundval är mer lämpligt än upphandling eller om utförare av utbildning ska vara privata, offentliga eller ideella.

– System för kvalitetsuppföljning förutsätter såväl problematisering av kvalitetsbegreppet som utveckling av verktygen för informationsinhämtning, säger Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum.

Författarna har även funnit en övergripande slutsats, att det i varje välfärdssystem finns sex svårlösta inbyggda dilemman.

– Det finns ingen lösning med stort L. Istället utgör våra dilemman en realistisk utgångspunkt som kan hjälpa alla inblandade att navigera i en komplicerad verklighet till gagn för elever, patienter, brukare och medborgare, säger Hans Winberg, generalsekreterare LHC.

Sex centrala dilemman gällande hur välfärden utförs, organiseras, styrs eller utvärderas:

•            Det första är på vilken nivå beslut ska tas, centralt eller lokalt.

•            Det andra är en avvägning mellan storskalighet och småskalighet.

•            Det tredje är i vilken utsträckning verksamheter och tjänster ska kunna individanpassas, vilket kan stå i motsättning till en rättvis fördelning.

•            Det fjärde är balans mellan standardisering av arbetssätt och utrymme för innovation.

•            Det femte är hantering av professionellt omdöme i relation till regelstyrning.

•            Det sjätte är en avvägning mellan kvantitet och kvalitet i informationsflöden t ex mellan producenter och konsumenter av välfärdstjänster.

Givet dessa dilemman levererar författarna rekommendationer för framtidens välfärd: att vara medveten om att det finns olösliga, inbyggda konflikter i varje välfärdssystem, att rigga systemen för att balansera problemen, inte undvika dem, att ständigt justera systemen utifrån de brister som uppstår och upptäcks.

– Det går inte går att utforma ett välfärdssystem där allt blir rätt. Det är ändå upplyftande, på så sätt kommer vi bort från svartvita problembilder och får en grundförutsättning för värdefulla samtal, säger Andreas Bergström, vice vd Fores.

Ta del av rapporten Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras.

För intervjuer och kommentarer:
Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076-768 84 05
Andreas Bergstöm, vice vd Fores, 073-088 52 65
Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care, 070-654 18 15

Mer information om forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd.