Småföretag och framtida sysselsättning

Småföretag lyfts ofta fram i debatten som de företag där de nya jobben ska skapas. Frågan är hur realistisk denna förhoppning är och med vilken kraft småföretagen kan förväntas skapa sysselsättning i landet. Per Thulin, ekon dr, Entreprenörskapsforum och KTH, lyfter i november månads Thulins tabeller sambandet mellan småföretagens tillväxtambitioner och möjligheter. Ska de mindre företagen växa, måste flera hinder undanröjas

November månads analys grundar sig på en rapport från Tillväxtverket. Näringslivet domineras av små- och medelstora företag, vilka sysselsätter två tredjedelar av antalet anställda. Små procentuella förändringar av antalet anställda inom speciellt småföretagen motsvarar stora absoluta tal, vilket innebär att potentialen för dessa företag att skapa sysselsättning i landet bör vara god. Samtidigt visar Tillväxtverkets undersökning att tillväxtviljan minskar med företagens storlek – ju färre anställda företaget har, desto lägre tillväxtambitioner. 

–     Föreställningen att småföretagen ska vara botemedlet mot den höga svenska arbetslösheten riskerar komma på skam, säger Per Thulin.

 De tre största hindren mot småföretagens tillväxt är brist på egen tid, svårighet att finna lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler. Särskilt uppseendeväckande är att så stor andel av företagen anger brist på lämplig arbetskraft som ett stort hinder mot tillväxt samtidigt som Sverige har en förhållandevis hög arbetslöshet. Det är en olycklig situation, speciellt med tanke på att småföretagen står för en betydligt större andel av landets totala sysselsättning jämfört med de medelstora företagen och därför också potentiellt sett skulle kunna bidra mer till sysselsättningstillväxten. Det är därför av avgörande betydelse att de hinder småföretagen anser begränsar tillväxten tas på allvar.

 Per Thulin är ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan och verksam vid Entreprenörskapsforum och KTH. Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Analyserna görs inom områdena entreprenörskap, innovationer och småföretagande.

 Ta del av Thulins tabeller.

Kontakta Per Thulin, 070-559 66 24 eller per.thulin@indek.kth.se.

Följ oss på: