Svenskar minst benägna starta företag

Omslagsjpgbild2PRESSMEDDELANDE

Idag lanserar Entreprenörskapsforum den första nationella rapporten på tio år inom forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Sverige rankas på plats 47 av de 59 länder som ingår i årets undersökning när det gäller entreprenöriell aktivitet, och på plats 14 bland 22 industriländer. Svenskar förefaller vara bland de minst benägna att starta företag trots att de anser att det finns möjligheter att starta potentiellt lönsamma företag. Samtidigt uppger 30 procent att de avstår från att starta företag pga rädsla att misslyckas. Rapportförfattarna drar slutsatserna att ramvillkoren för företagande behöver stärkas och att någon entreprenörsdriven norm ännu inte etablerats i Sverige.

Sedan 2010 ansvarar Entreprenörskapsforum för de årliga svenska undersökningarna av entreprenöriell aktivitet inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder.

Rapporten Entreprenörskap i Sverige 2011 visar att det faktiska nyföretagandet i landet är lågt och att det svenska entreprenörskapet återfinns på en blygsam position. Sedan 2006 kan visserligen en svag ökning skönjas i TEA-index, som beskriver total entreprenöriell aktivitet, något som främst förklaras av ökat entreprenörskap bland kvinnor. Men i jämförelse med Norden och andra små EU-länder uppvisar Sverige en lägre nivå av såväl nystartade som unga företag (mellan tre månader och 3½ år).

Beträffande sysselsättningstillväxten under de närmaste fem åren är svenska företag förhållandevis optimistiska, en dryg tredjedel förväntar sig att öka anställningarna. Däremot är det få unga svenska företag som har någon utlandsförsäljning att tala om, vilket är oroväckande eftersom globaliseringen leder till krympande inhemska marknader och ställer krav på en större utlandsförsäljning. Det stora sorgebarnet är dock innovations-benägenheten där Sverige placerar sig i bottenskiktet, långt efter de nordiska länderna.

För Sveriges del kan noteras att möjligheterna för företagande bedöms ha stärkts under perioden och anses stå sig väl i ett internationellt perspektiv. Samtidigt är det faktiska nyföretagandet lågt – bland samtliga länder rankas Sverige på 47 plats och bland de 22 industriländerna på 14 plats – vilket tyder på att ramvillkoren för entreprenöriell verksamhet fortfarande upplevs som svaga och att ingen entreprenörsdriven norm ännu etablerats i Sverige.

GEM-jämförelsen mellan länder och över tid kan ge insikter för en ekonomisk politik inriktad på att underlätta och främja entreprenöriell aktivitet. Att det svenska entreprenörskapet är jämförelsevis lågt beror inte på att problem med finansiering. Sverige står sig väl i jämförelse med andra länder, detsamma gäller för stödinsatser och program för entreprenörskap och mindre företag. Situationen ser dock väsentligt annorlunda ut när det gäller i vilken mån skatter och regleringar hämmar nya och små företags verksamheter. I detta avseende ligger Sverige betydligt sämre till än andra jämförbara länder, särskilt de nordiska men också i jämförelse med de fem stora EU-länderna, Kina och USA. En betydande regelbörda är en tydlig hämsko för företagens tillväxtambitioner.

Länder med goda villkor för att starta och driva företag har bättre förutsättningar att skapa nya jobb och det är i de små företagen som jobbtillväxten är störst. Även om vissa positiva tecken kan skönjas räcker det inte att näringsministern och ytterligare några ledande politiker är engagerade i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta från en stabil men medioker placering till sina potentiella höjder måste högsta politiska nivå och inte minst finansdepartementets ledning ta till sig entreprenörskapets betydelse.

Sveriges GEM-team 2010 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och VD Entreprenörskapsforum, Per Thulin, ekon dr Kungliga Tekniska Högskolan och Entreprenörskapsforum, Kristina Nyström, docent Ratio och Kungliga Tekniska Högskolan, Mikael Samuelsson, VD SSE Business Lab och lektor vid Handelshögskolan i Stockholm, samt Ulrika Stuart Hamilton, vice VD vid Entreprenörskapsforum.

Ladda ned rapporten i pdf-format »

För intervjuer och kommentarer kontakta:
Pontus Braunerhjelm, professor och VD Entreprenörskapsforum, 070-932 01 89.

_________________________________________________________

Faktaruta Global Entrepreneurship Monitor:

Forskningsprojektet startade 1999 och över 80 länder har medverkat under årens lopp. I 2010 års undersökning återfinns 59 länder. Sverige var med 1999 men data saknas för flera år på 2000-talet. Sedan 2010 har Entreprenörskapsforum ansvar för den svenska delen och presenterar 30 juni 2011 års nationella rapport. Den årliga undersökningen omfattar i varje land dels en urvalsundersökning av den vuxna befolkningens entreprenöriella aktiviteter, attityder och ambitioner, dels en expertundersökning med fokus på ramvillkor för företagande.

För mer info: www.entreprenorskapsforum.se och www.gemconsortium.org.

________________________________________________________