Sverige är en av Europas bästa miljöer för tillväxt

PRESSMEDDELANDE 10-07-06

Sverige har bland Europas bästa miljöer för ekonomisk tillväxt baserat på uppfinningar och innovationer för små och medelstora företag. Det är en huvudslutsats i ett pågående forskningsprojekt kring patent och riskkapital, som presenteras vid Entreprenörskapsforums seminarium i Almedalen idag.

Patent är ett mått på företagens uppfinnings- och innovationskapacitet och finansiering av företagens patentverksamhet kännetecknas av liknande problem som FoU-investeringar: riskfylld aktivitet, asymmetrisk information och banklån är inte möjligt.

Studien, som genomförs av Hans Lööf och Gustav Martinsson, KTH,  fokuserar på långvariga effekter på den svenska ekonomin av de tre djupa konjunkturnedgångarna 1991-1993, 2000-2002 samt 2008-2009 års finansiella kris.

– Det är ingen tillfällighet att Sverige har bland Europas högsta tillväxtprognoser 2010, just i vågskvalpet av den djupa finanskrisen. Däremot är det en tillfällighet att det är just den nuvarande regeringen som kan räkna hem den snabba konjunktursvägningen. Det säger professor Hans Lööf, KTH, huvudansvarig för forskningsprojektet.

Sverige har en bred och likvid finansmarknad med stora inslag av självläkande krafter.  Det leder till att svensk ekonomi  uppvisar en dynamik som mera påminner om de anglo-saxiska länderna än den typiskt kontinentaleuropeiska ekonomin.

Långsiktiga strukturella finansiella faktorer talar för att Sverige kommer att återhämta sig från finanskrisen betydligt bättre än flertalet andra OECD-länder. Grunden för detta lades efter den djupa 90-talskrisen. Senare insatser inom finanspolitiken, utbildningspolitiken och för entreprenörskapsklimatet skapar goda förutsättningar för att den långsiktiga trenden kan bibehållas.

Finansieringsproblem i krisers spår

I spåren av IT-kraschen föll antalet patentansökningar från svenska företag med drygt 40 % under perioden 2000-2004. En liknande utveckling är det troliga scenariot till följd av den rådande finanskrisen.

– Den ekonomiska krisen slår hårt mot företag som finansierar sin innovationsverksamhet via det löpnade kassaflödet. Här dominerar små företag och unga företag, menar forskarna och tillägger att företag med god tillgång till riskkapital kan upprätthålla sin innovationsverksamhet, även under makroekonomiska kriser.

I en analys av 3,500 tillverkningsföretag i Sverige med tio eller fler anställda framkommer att den fjärdedel av företagen med bäst tillgång på riskkapital lyckades behålla sin nivå på patentverksamheten under  femårsperioden efter  IT-kraschen.

Den finansiella utvecklingen har varit avgörande för att framförallt de mindre företagen i Sverige har kunnat upprätthålla en FoU-nivå – som är i absolut världstopp – också under cykliska konjunkturnedgångar. Sverige är ett finansiellt välutvecklat land baserat på tillgängliga mått på finansiell utveckling : högst transparens gällande företagsredovisning i världen, hög frekvens av nyintroduktioner på börsen, unga och forskningsintensiva företag nyintroduceras, icke vinstdrivande företag når börsen, god tillgång till sådd- och startup-kapital . I EU är det endast Storbritannien som har en mer utvecklad venture capital-marknad än den svenska.

Hårt slag mot innovativa företag
Men den ekonomiska krisen har slagit hårt och slår fortfarande hårt mot innovativa företag med begränsad tillgång till riskkapital. Dessutom är Sverige som exportberoende land känsligt för den internationella konjunkturens utveckling, vilken är direkt kopplad till finanskrisens fortsatt högst osäkra förlopp. Sammanfattningsvis visar dock studien att potentialen är god för en kraftfull återhämtning när konjunkturen väl får en stabil uppgång.

Om projektet
Det aktuella forskningsprojektet representerar  den första delen av ett nytt omfattande forskningsprogram i samarbete mellan KTH and Handelshögskolan om kopplingen mellan tillgång till riskkapital och innovation. Informationen om patent kommer från en ny och unik databas med sökta och beviljade patent i hela världen av svenska företag under de senaste decennierna.

Forskningsprojektets internationella jämförelse baseras på en ny databas med FoU och riskkapital som börjar få genomslag i forskningsvärlden.  I den allmänna debatten är denna databas med dess rikliga möjligheter till fördjupad kunskap om villkoren för den svenska ekonomin i allmänhet, och för de mindre företagens konkurrenskraft i synnerhet,  fortfarande närmast okänd.

För mer information, kontakta

Hans Lööf, professor KTH, tel 072 736 22 21

Gustav Martinsson, doktorand  KTH, tel 070-3386871