Pressrum

Publiceringsdatum: 2018-11-13

NY PUBLIKATION: Sverige presterar 250 miljarder under sin ekonomiska potential

Den svenska ekonomiska utvecklingen är långtifrån så stark som de senaste BNP-siffrorna ger sken av. Faktum är att Sverige har fallit tillbaka i den s.k. välståndsligan och produktivitetsutvecklingen är historiskt låg. Dessutom har ineffektiviteter och svagheter i svensk ekonomi dolts av en global högkonjunktur och expansiv penningpolitik. I en ny policysammanfattning belyser Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, att Sverige presterar under sin ekonomiska potential och att det har negativa välståndseffekter.

I 250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027 visar författarna att Sveriges ekonomiska försprång gentemot OECD-snittet sedan krisen 2008 har minskat. Sett på lite längre sikt är den relativa försämringen sedan början av 1970-talet dramatisk. Sverige placerade sig 1970 på plats fyra i OECD:s välståndsliga för att år 2017 ha fallit till plats 12.

Enligt analysen hade svenskt välstånd varit betydligt högre om Sverige på senare år förmått genomföra ekonomiska reformer i samma omfattning som skedde i samband med 1990-talskrisen.

       - Om Sverige bedrivit en mer effektivitets- och entreprenörskapsorienterad politik de senaste två årtiondena hade vi haft möjlighet att befinna oss betydligt högre upp i den s.k. välståndsligan, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS.

I skriften visas även vad de tilltagande matchningsproblemen och stigande vakanstalen – som är ett av våra största problem – kostar Sverige i form av uteblivna inkomster. 

     -  Försämringen i arbetsmarknadens funktionssätt och de tilltagande matchningsproblemen motsvarar mer än 250 miljarder kronor! Än värre är att det på sikt finns en risk att Sverige fortsätter sin kräftgång nedåt i välståndsligan, säger Johan Eklund.

I policysammanfattningen lyfts två vägar till förbättring:

1) genom att minska ineffektiviteten – i synnerhet på arbetsmarknaden – och förbättra kompetensförsörjningen i den svenska ekonomin kan betydande vinster uppnås;

2) genom att bedriva en ekonomisk politik som gynnar innovationer och entreprenörskap kan svensk ekonomi bli starkare och välståndet högre.

 

Ladda ned 250 miljarder fattigare! Svensk produktivitetsutveckling 1950–2027

För intervjuer och kommentarer:

Johan Eklund, 070-659 14 06

Per Thulin, 070-559 66 24Följ oss på: