Filantropiskt forum

Intresset för filantropi har ökat i det svenska samhället under de senaste åren. Som en följd av bl a en globaliserad skattemiljö kombinerat med en ökad rörlighet av individer, investeringar och finansiellt kapital, kan filantropins roll som ett komplement till offentlig finansiering förväntas att bli allt viktigare.

Donationer bidrar med såväl ökade ekonomiska resurser som innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. På så sätt kan filantropi betraktas som ett ”samhälleligt riskkapital”.

Filantropiskt forum är en fristående och oberoende plattform för personer inom kultur, forskning och näringsliv som är intresserade av och involverade i filantropi. Filantropiskt forums syfte är att genom svensk och internationell forskning tydliggöra hur filantropiska insatser bidrar till samhällsutveckling. Forskningsresultaten presenteras genom olika slags utåtriktade aktiviteter såsom seminarier, debatter och debattartiklar, forskningsrapporter och policysammanfattningar.

Utöver detta ska Filantropiskt forum också lyfta fram, beskriva och diskutera nya trender, idéer och begrepp inom filantropi, och andra relaterade områden såsom socialt entreprenörskap, sociala innovationer, och civilsamhället.

FILANTROPISKT FORUMS STYRGRUPP

Camilla Backström
Head of Sustainability, Hoist Finance
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum
Dan Brändström
Professor (ordf)
Kerstin Fagerberg
ordförande Föreningen Stiftelser i Samverkan, SEB
Anne Holm Rannaleet
Senior Advisor Public Affairs IK Investment Partners
Annika Levin
Kulturkonsult
Amelie Silfverstolpe
Axfoundation
Agneta Trygg
Stiftelsen Trygga barnen
Johan Vamstad
Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Filip Wijkström
Handelshögskolan Stockholm

PUBLIKATIONER FRÅN FILANTROPISKT FORUM

 • Studiedestination Sverige - Privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft

  Martin Wikström och Johan Eklund (2018)

  I rapporten diskuterar författarna hur vi kan stärka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation. Bl.a. undersöks hur näringslivet skulle kunna engageras och motiveras att bidra och på vilket sätt privat kapital kan användas för att attrahera och göra det möjligt för kvalificerade studenter att välja Sverige.

 • Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?

  Peter Melz (2018)

  Sveriges konkurrenskraft bygger till stora delar på att svenska universitet och högskolor kan leverera kompetent arbetskraft samt bedriva forskning som generellt håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper i regel över ett stort antal år och förutsätter en långsiktigt uthållig finansiering. Ofta är flera forskningsfinansiärer involverade och i allt högre grad har privata donationer blivit ett viktigt, till och med avgörande, komplement till offentlig finansiering. Den privata finansieringen kan också ses som en del i den ökade samverkan som eftersträvas mellan den akademiska forskningen och samhället i övrigt. Emellertid finns oklarheter kring regelverken för forskningsfinansiering som riskerar att hämma donationer och som också kan leda till olikheter i tolkning och tillämpning av regelverket.

  I rapporten redogörs för de lagar och förordningar som reglerar universitet och högskolors mottagande och förvaltning av donationer till forskningsverksamhet. Ett antal förslag presenteras på hur donationsförordningen bör förtydligas för att främja en mer likformig tillämpning och skapa klarhet för såväl donatorer som universitet och högskolor.

 • Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv

  (2017)

  En policysammanfattning på svenska av rapporten Creating impact through philanthrop, en studie om filantropi i Norden. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.

  Rapporten tydliggör den nordiska filantropi-modellen som inte är frikopplad från offentliga medel och institutioner, utan kompletterande genom att tillhandahålla kollektiva nyttigheter med potential att skapa innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. Filantroperna tenderar att donera allt tidigare i sina liv och tar en mer aktiv roll i de projekt och organisationer de stödjer. Det finns också ett ökande intresse av att mäta och utvärdera filantropins effekter.

 • Vad är betyder social i sociala innovationer?

  (2015)

  Intresset och medvetenheten om sociala innovationers förmåga att bidra till samhällsförändring har fått ökad uppmärksamhet i det moderna samhället. Såväl i Sverige som internationellt växer sektorn starkt. Sociala innovationer och socialt entreprenörskap har en positiv betydelse i den samhällsekonomiska diskussionen, men vad betyder egentligen begreppen? I rapporten redogörs för sociala innovationer, socialt entreprenörskap och andra begrepp inom filantropin.

 • Ett givande givande – verktyg för svenska filantroper

  Amelie Silfverstolpe (2013)

  Rapporten presenterar den filantropiska processen från det att en presumtiv givare bestämt sig för att ägna sig åt filantropi till olika strategier för att komma igång med sitt givande. Det finns många olika sätt att förverkliga sin filantropiska vision. Rapporten bidrar med praktisk vägledning för den som själv funderar på att börja ge genom att beröra konkreta frågeställningar vad gäller ändamål och tillvägagångssätt. I rapporten kartläggs också de senaste trenderna inom filantropi.


>> LÄSTIPS OM FILANTROPI

 

 

 

 

Följ oss på: