Entreprenörskapets vänner

Entreprenörskapets vänner har via Entreprenörskapsforum initierat projektet Integration Sverige för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre integration av utrikesfödda.

ENTREPRENÖRSKAPETS VÄNNER – STYRGRUPP

Rune Andersson
grundare Mellby Gård
Lars Backsell
grundare Recipharm och ordförande för Entreprenörskapsforum
Lovisa Hamrin
ägare Herenco
Dan Olofsson
entreprenör

En opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar att svenska folket har uppfattningen att integrationen fungerar dåligt samt att  politikerna hålls ansvariga utan att tilltros ha några lösningar. För att få en uppfattning om hur stort detta utanförskap är och utifrån det kunna komma fram till vilka nödvändiga åtgärder som behövs för att både på kort och lång sikt hantera denna utmaning inleds ett forskningsprojekt i Entreprenörskapsforums regi.

Förhoppningen är att projektet ska tillföra åtgärdsförslag som de politiska partierna och arbetsmarknadens parter med positiv nyfikenhet kan ta till sig utan förutbestämda låsningar till gamla positioner och sedan genomföra åtgärder i syfte att bryta utanförskapet

Projektgruppen ska titta på hur utanförskapet ser ut, dels omfattning och varaktighet över tid, dels vilka grupper som löper störst risk att hamna i detta utanförskap i vårt land. Men framförallt ska projektet studera och analysera lyckade åtgärder som bryter utanförskapet i Sverige och utomlands i syfte få fram en lista med åtgärdsförslag.

I styrgruppen för projektet ingår bland andra Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordföranden för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson, entreprenör. De skriver idag om projektet i en gemensam artikel på DN debatt.

En slutrapport i projektet planeras redan till halvårsskiftet 2020.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter 

Läs hela resultatet från Sifo-undersökningen.

Följ oss på: