Regionalpolitiskt forum

Regioner i såväl Sverige som internationellt står inför betydande ekonomisk-politiska utmaningar som kan kopplas till urbanisering men även till globalisering. Samtidigt erbjuder digitalisering och ny produktionsteknik nya möjligheter.

En viktig ingrediens i Regionalpolitiskt forums inledande arbete är att ta fram en uppdaterad beskrivning av regionerna, utanför storstäderna. Det finns en del felaktiga föreställningar hos oss alla. Exempelvis är många små orter väldigt internationellt integrerade genom sitt näringsliv. Det finns företag på små orter som är i den absoluta teknologiska framkanten globalt i sina nischer.

Regionalpolitiskt forum ska, utifrån den senaste forskningen, peka på vilka ekonomisk-politiska åtgärder som kan bidra till att stärka entreprenörskap och konkurrenskraft i regionerna.

REGIONALPOLITISKT FORUMS STYRGRUPP

Per Tryding
Sydsvenska Handelskammaren – ordförande
Martin Andersson
Blekinge tekniska högskola och Lunds universitet
Petter Arneback
Region Örebro
Mikael Blomqvist
entreprenör
Björn Falkenhall
Sveriges Apoteksförening
Helena Karlberg
Piteå Science Park
Johan P Larsson
Entreprenörskapsforum
Therese Sjölundh
Destination Åre AB
Katrien Vanhaverbeke
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Caroline Wigren
Lunds universitet
Lars Wikström
Tillväxtverket

 

RAPPORTER FRÅN REGIONALPOLITISKT FORUM

 • Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

  Martin Andersson och Johan P Larsson (2018)

  Vad är urbaniseringens drivkrafter och betyder urbanisering att endast storstäderna växer? Urbanisering handlar i första hand om förtätning: en koncentration av företag och människor i rummet. Förtätning sker på många geografiska nivåer och handlar inte bara om storstadsområden, utan även om mindre städer eller landsbygd.

  Författarna går igenom modern forskning kring förtätningens ekonomiska drivkrafter och tydliggör vad forskningen säger; dels om generella konsekvenser av förtätning, dels om hur förtätningens effekter sprids i geografin. Vad förklarar de senaste årtiondenas starka urbanisering? Rapporten avslutas med en diskussion om framtida utmaningar för såväl forskning som fysisk planering.

 • Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap – regional utveckling i en polariserad tid

  (2017)

  Vad är socialt kapital? I denna policysammanfattning (PS) beskrivs socialt kapital som ett tudelat koncept. De två betraktelsesätten är sammanlänkande socialt kapital, dvs som sker i (oftast små) nätverk mellan individer som på olika sätt identifierar sig med varandra, och överbryggande socialt kapital som byggs mellan mer heterogena grupper; mellan kollegor, avlägsna vänner och medlemmar av organisationer. I PS:en svaras också på frågorna: Hur leder socialt kapital till (regional) utveckling? och Hur stärker vi (produktivt) socialt kapital?

 • Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda

  Johan P Larsson (2016)

  Varför finns det fler entreprenörer i städer med en rik entreprenöriell historia? Varför startas det fler företag i kvarter med många etablerade entreprenörer? Varför är det så svårt att väcka ett lokalt näringsliv i nedåtgående spiral? Dessa frågor är symptom på att entreprenörskap sprider sig i tid och rum via personlig påverkan. Genom lokala entreprenörskulturer påverkas människor att välja, eller att välja bort, entreprenörskap som yrkesväg. I Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda utforskas hur produktiva entreprenörskulturer uppstår, hur de utvecklas i tätt samspel med lokalt näringsliv samt hur de samverkar med lokal och nationell policy.

 • Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad

  Johan Eklund och Per Thulin (2015)

  I rapporten Flytt- eller stannfågel – Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad ges en analys av hur väl Örebro universitet förser regionen med kompetens. Något som har betydelse för utformningen av universitetsstrategier och valet av utbildningsinriktningar liksom för den regionala konkurrenskraften och den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

 

REGIONALPOLITISKT FORUM PÅ FACEBOOK 

Regionalpolitiskt forum samlar forskning och forskare inom de regionala vetenskaperna på Facebook.

Följ oss på: