Task force för stärkt svensk konkurrenskraft

Task force för stärkt svensk konkurrenskraft är namnet på den referensgrupp som Entreprenörskapsforum knutit till sig inom ramen för ett flerårigt forskningsprojekt som ska analysera den svenska konkurrenskraften.

Syftet med gruppen är vara ett nätverk med aktiva intressenter för att bidra och utveckla svensk konkurrenskraft genom forskning, analys och debatt. Målet är att påverka politiken i rätt riktning för att förbättra förutsättningarna för företagande och näringsliv så att Sverige på sikt ska nå topp fem i den internationella välståndsligan.

Projektet innehåller fem övergripande teman:

1. Industrin i omvandling – förutsättningar för investering i ny teknik, innovation och entreprenörskap

2. Kompetensförsörjning och säkrad tillgång på humankapital

3. Elsystem under omvandling – Hur kan den stärkas för ökad konkurrenskraft?

4. Reglering och tillståndsprocesser – effekter på investeringar, innovation och omvandling

5. Kommunikation och spridning av resultat

 

TASK FORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT – REFERENSGRUPP

Enrico Deiaco
forskningsledare Entreprenörskapsforum
Pontus de Laval
senior adviser Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SEB och Saab
Carl Eckerdal
chefekonom IKEM
Johan Eklund
chefsekonom Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Kerstin Hallsten
chefsekonom Industriarbetsgivarna
Annika Lundius
styrelseproffs
Bo-Erik Pers
tidigare verksam i ledande befattningar inom svensk basindustri
Mathias Ternell
handelspolitisk direktör Jernkontoret
Per Tryding
vvd och policychef Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
Daniel Wiberg
chefsekonom
Drivkraft Sverige

 

Adjungerade: Martin Andersson, professor BTH och forskare Entreprenörskapsforum, Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum

 

TASK FORCE FÖR STÄRKT SVENSK KONKURRENSKRAFT – PUBLIKATIONER

Rethinking boundaries and revisiting borders - Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in an interconnected world

Enrico Deiaco och Joakim Wernberg (Red) (2022)

I en ny antologi från Entreprenörskapsforum ger sex internationella experter perspektiv på det nya geopolitiska landskapet och balansen mellan ekonomisk integration och nationell kontroll. Svaret är inte mindre utan bättre digital ekonomisk integration och frihandel.

Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring

Erik Ageberg och Daniel Wiberg (2022)

I rapporten visar författarna att värdet av kvalificerad arbetskraftsinvandring är betydande för svenska företags tillväxt och konkurrenskraft. Samtidigt dras det svenska systemet med problem, som årslånga handläggningstider, svårhanterlig byråkrati och kompetensutvisningar. Om Sverige på allvar vill konkurrera om global talang, måste det nuvarande regelsystemet förändras.

Varför är konkurrenskraftsfrågorna viktiga igen?

Enrico Deiaco (2022)

En ny översikt från Entreprenörskapsforum som visar att Sverige har behov av ett brett och systematiskt arbete med att reformera och förbättra konkurrenskraften inom ett flertal områden – allt från kompetensförsörjning och regelgivning till infrastruktur och energiförsörjning.

Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft

Patrik Söderholm, Ann-Kristin Bergquist, Maria Pettersson och Kristina Söderholm (2022)

I rapporten behandlas frågan om hur miljöprövningen kan utformas för att så effektivt som möjligt reglera lokal miljöpåverkan. Utan att samtidigt äventyra de framtida investeringar som idag är nödvändiga för klimatomställningen.

Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen

Lars Bergman (2022)

Sverige står inför en omfattande energiomställning. Efterfrågan på el väntas öka kraftigt, vilket enligt gällande planer främst ska mötas med utbyggd vindkraft. I rapporten ges en kartläggning av det svenska elsystemet och förslag på åtgärder som kan säkerställa framtidens elförsörjning.

Borde vi ha fler enkla jobb?

Per Skedinger (2022)

Sverige har relativt få enkla jobb i jämförelse med många andra utvecklade länder. Forskning visar att de enkla jobben är en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda. Borde vi ha fler enkla jobb?

Swedish Competitiveness Scorecard 2021

Johan E. Eklund and Per Thulin (2022)

I rapport, den första inom ramen för ett mångårigt konkurrenskraftsprojekt, presenteras en omfattande genomgång av ekonomiska indikatorer för samtliga OECD länder och en jämförande analys av Sveriges konkurrenskraft i relation till OECD. Swedish Competitiveness Scorecard 2021 omfattar 81 olika indikatorer vilka mäter olika dimensioner av ekonomiska utfall och mer fundamentala konkurrenskraftsförutsättningar – allt ifrån social och miljömässig hållbarhet till forskning och utveckling, arbetsmarknad och infrastruktur.

Swedish Perspectives on Industrial Policy – The Washington Consensus and Beyond

Martin Andersson, Enrico Deiaco och Johan Eklund (Red.) (2021)

Internationella och svenska forskare går igenom logiken bakom de nya former av industripolitik som vuxit fram under senare år. Till stor del handlar den nya industripolitiken om behovet av goda ramvillkor, tekno-nationalistiska satsningar och protektionism. Dessvärre är exemplen på misslyckad industripolitik många och rapportens författare understryker vikten av att välja rätt väg.