Henrik Berglund – Unga forskarpriset 2008

Henrik Berglund, verksam vid Chalmers och Stanford University i USA, tilldelades 2008 års Unga forskarpris, då FSF-NUTEK Priset. Priset på 50.000 kr tilldelas vartannat år en ung svensk forskare som gjort utmärkande forskningsinsatser inom entreprenörskapsfältet.

img_priser_H_BerglundHenrik Berglund disputerade vid Chalmers 2005 med avhandlingen ”Toward a Theory of Entrepreneurial Action”. Avhandlingen försöker förklara hur entreprenörer handlar i olika situationer. Berglunds arbete bidrar speciellt till förståelsen av hur risk spelar in i entreprenörers val av strategier, hur identiteten påverkar deras handlande och hur möjligheter hanteras och förändras av entreprenören.

– Henrik Berglunds arbete visar på en ingående förståelse av entreprenörskap som ett personligt och praktiskt fenomen, säger Professor Magnus Henrekson, som leder den kommitté som utser pristagaren. – Han har givit viktiga och okonventionella bidrag till entreprenörsforskningen och har en dokumenterad driftighet att bygga upp ett internationellt kontaktnät och kommunicera sin forskning både inom och utanför den akademiska världen, fortsätter Henrekson.

Berglund har efter doktorsexamen breddat sina forskningsintressen och på kort tid publicerat ett flertal arbeten samt skapat värdefulla internationella kontaktytor genom forskningsvistelser vid Universitetet i Oslo och vid Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) vid Stanford University.

Priskommitténs motivering:
Henrik Berglund är civilingenjör i industriell ekonomi från Chalmers tekniska högskola, och disputerade där 2005 med avhandlingen ”Toward a Theory of Entrepreneurial Action” som behandlar entreprenörens livsvärld från ett upplevelseperspektiv. Denna studie, baserad i en fenomenologisk tradition, är ett viktigt bidrag till entreprenörsforskningens metod och teori, inte minst då fokus ligger på det så viktiga entreprenöriella perspektivet, och dess konsekvenser för hur entreprenörer handlar i olika situationer. Berglunds arbete bidrar speciellt till förståelsen av hur risk spelar in i entreprenörers val av strategier, hur identiteten påverkar deras handlande och hur möjligheter hanteras och förändras av entreprenören.

Berglund har efter doktorsexamen breddat sina forskningsintressen till att även omfatta organisationsstudier, österrikisk/institutionell ekonomisk teori och entreprenörspedagogik. Till detta har Berglund också fogat viktiga jämförande studier om riskkapital i USA och Norden. Han har på kort tid publicerat ett flertal arbeten inom dessa områden. Efter disputationen har Henrik Berglund skapt värdefulla internationella kontaktytor genom forskningsvistelser vid Universitetet i Oslo och vid Scandinavian Consortium for Organizational Research (SCANCOR) vid Stanford University.

Henrik Berglunds erhållande av FSF-NUTEK Priset 2008 motiveras av hans viktiga men okonventionella bidrag till entreprenörsforskningen, hans för sin ålder rika forskningsproduktion, samt en dokumenterad driftighet att bygga upp ett internationellt kontaktnät och kommunicera sin forskning både inom och utanför den akademiska världen.

pdfIconLäs Henrik Berglunds essä över det område som hans avhandling bygger på.