Entreprenörskap och skolan

Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan?

Att tala om entreprenörskap som ett homogent fenomen tenderar minst sagt att vara problematiskt. Det verkar många gånger finnas lika många historier att be­rätta om entreprenörskap som det finns entreprenörer involverade i att förändra lokala samhällen, förnya sociala strukturer, starta företag, initiera förändrings­processer inom organisationer, förverkliga livsprojekt, eller introducera och arbeta med entreprenörskap i utbildningens praktik. De många berättelserna kommer i allra högsta grad även till uttryck i skolans värld. Denna rapport syftar till att redogöra för några av dessa berättelser.

Med andra ord syftar denna studie till att undersöka om, och i så fall hur, entre­prenör­skap har översatts när det har introducerats i skolans värld. Genom rika beskrivningar från utbildningens praktik och lärares berättelser om deras erfarenheter av att bedriva entreprenörskapsutbildning ger denna forskningsrapport en rik beskrivning över den betydelse entreprenörskap fått i skolans värld.

Denna forskningsrapport presenterar studien ”Entreprenör­skap & Skolan 2007”, en studie som består av djup­intervjuer med aktörer och fokusgrupp­intervjuer med personal.från 23 grund- och gymnnasieskolor i Blekinge, Gävleborg, Halland, Västernorrland och Örebro län.

Författare är Karin Berglund, Filosofie doktor och forskare vid Mälardalens Högskola och Carina Holmgren, forskningssistent vid Forum för små­företags­forskning.

Karin Berglund och Carina Holmgren
FSF 2007:17
ISBN:91-89301-21-8
Sid: 90

Ladda ned rapporten:

pdfIconEntreprenörskap och skolan – Vad berättar lärare att de gör när de gör entreprenörskap i skolan