Små- och medelstora hälso- och sjukvårdsföretags internationalisering

Det övergripande syftet med projektet var att skapa ökad kunskap om, och förståelse för, de processer inom vilka små och medelstora företag agerar på internationella marknader för hälso- och sjukvård. I studien integrerades kunskaper och metoder från olika akademiska fält, såsom företagens internationalisering, styrning av offentlig sektor och institutionell teori. Detta innebär att internationaliseringsprocesser studerades över tid där betydelsen av företagens interaktion med det institutionella ramverket beaktas.

Särskilt uppmärksammades lagstiftning och andra regleringar, betydelsen av politisk styrning samt av professionellt utvecklade normer och värderingar. Projektet var ett samarbete med forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och leddes av Maria Adenfelt.