Staten och kapitalet – företagsdynamik i Kina

Den 7 maj 2015 arrangerade Entreprenörskapsforum ett halvdagsseminarium om den privata och statliga bolagssektorn i Kina. Två välrenommerade kinesiska professorer diskuterade sin forskning om företagsdynamik och politisk ekonomi i Kina och hur utländska företag kan förstå och göra affärer med Kina med en namnkunnig skara kommentatorer. 

Christer Ljungwall, chef Tillväxtanalys i Beijing gav en kort introduktion till ämnet. Han har författat en bok om kinesiska privata företag och betonade vikten av den privata sektorn för kinesisk BNP, innovation och jobb i Kina. Men, tillade han, att driva ett privat företag i Kina är inte enkelt.

-Driver du ett privat bolag i Kina måste du orientera dig i Kinas ekonomi som bäst liknas vid en komplicerad labyrint. Ett privat företag står inför utmaningar som diskriminering till förmån för statligt ägda bolag, problem med ledarskap och tillgången till kapital. Det finns stora hinder för privat företagande i Kina.

Christer Ljungwall

Ljungwall pekade på behovet av att sätta marknadskrafter i rörelse för att öka effektiviteten på den Kinesiska marknaden.

-Kina måste tillåta konkurrens, avslutade han.

Den privata sektorns politiska ekonomi

Näst på scen var professor Feng Xingyuan, Chinese Academy of Social Sciences, som delade ny forskning om den politiska ekonomin kring Kinas privata sektor med publiken. Feng inledde med att sätta dagens Kina i historisk kontext:

-Kina är världens näst största ekonomiska makt räknat i BNP, men, landet är fortfarande underutvecklat och fattigt. Kinas kommunistiska parti har fått ett ökat självförtroende och blivit nästan arrogant vad gäller både inhemska och internationella relationer. De hoppas skapa en ”New Chinese Dream” vilken ska innebära en modernisering av Kina såväl som ekonomisk välfärd och lycka för folket.

Xingyuan Feng

Feng är inte direkt imponerad av Partiets ”nya dröm” – det är en värld för förlorare, sa han. Bara genom reform kan Kina nyttja sina resurser och förverkliga sin potential. Entreprenörer är avgörande för utvecklingen genom att de för in innovation och effektivitet i det Kinesiska systemet. Feng menade även att Kina utsätts för orättvis kritik av personer som Paul Krugman som har hävdat att det ”kinesiska miraklet” inte existerar. Det är inte sant, data visar att den totala faktorproduktiviteten har ökat dramatiskt och vi har sett en enorm teknologisk utveckling sedan 90-talet i Kina, sa Feng.

Feng lyfte även att företagare och entreprenörers status historiskt sett varit låg i Kina. Men, berättade han, kinesisk kultur är egentligen företagarvänlig och detta har blivit uppenbart i takt med att det kinesiska samhället har öppnats upp sedan -78.

– Under de senaste årtiondena har vi sett en återkomst av företagsamhet i Kina och en enorm ökning av entreprenörer.

Enligt Feng är den kinesiska skattebördan för stor. Vi toppar listan, strax under Frankrike, av länder i skattemisär, sa han. Trots detta var Feng optimistisk. Givet fred kommer Kina att fortsätta växa och den privata sektorn kommer att utvecklas om reformer genomförs. Kineska företag blir mer konkurrenskraftiga och sofistikerade.

 

Kristina Sandklef, kinaexpert, menade att det inte är självklart vad ett privat företag är i en kinesisk kontext. Huawei t ex har kritiserats för bristande insyn vad gäller ägandestruktur. De påstår sig vara ägda av sina anställda men har inte visat att detta faktiskt är sant. Enligt Sandklef står kinesiska företag inför stora hinder vad gäller tillgång till marknad och kapital så väl som strukturella problem som hindrar deras tillväxt.

Kristina Sandklef

– Ett lätt sätt för Kina att öka tillväxten vore att skala av byråkratin.

Att minska den byråkratiska bördan och underlätta för privata företag ligger i slutändan i den kinesiska regeringens intresse.

– Partiets legitimitet vilar på fortsatt ekonomisk tillväxt så det är troligt att de fortsätter att reformera marknaden.

 

Birgitta Ed, partner och senior advisor Six Year Plan, delade med sig av sin erfarenhet av att dels driva företag i Kina och dels av att vara rådgivare åt kinesiska företag. Hon pekade på att det kinesiska systemet genomgår enorma förändringar och frågan är huruvida det kommer att resultera i en friare marknad. Ed menade även att det är omöjligt att prata om privata företag utan att prata om det politiska systemet i Kina. De är nära sammanlänkade och omöjliga att skilja från varandra.

– Vad väntar företag som kommer till Kina? De behöver folk som kan skapa relationer med det politiska systemet för att överhuvudtaget göra affärer.

På en praktisk nivå har Ed stött på problem såsom att internet inte har fungerat överhuvudtaget de senaste sex månaderna. Det är ett allvarligt problem för ett utländskt företag i Kina.

Birgitta Ed

– Det fungerar helt enkelt inte. Kina har allvarliga problem med det fria informationsflödet och den brist på insyn som det innebär. Detta är otroligt problematiskt för företagande.

I slutändan har vi inget val, sa Ed. Välkomna till den nya världen där affärer och politik går hand i hand. Hon underströk vikten av att lista ut hur vi, från ett västerländskt perspektiv, möter den kinesiska affärskulturen.

– EU och USA har varit väldigt vaga vad gäller Kina. Det är en otroligt viktig debatt som ännu inte har ägt rum. Vi kan inte undvika det utan vi måste lista ut hur vi gör affärer med Kina.

Panel 1 Privat sektor 

Kinas statligt ägda företag

Sheng Hong, professor Unirule Institute of Economics, började sin presentation om statligt ägda företag i Kina med att tacka för inbjudan och prisa Sveriges ekonomiska politik. Hong berättade att fenomenet ”guo jin min tui” – staten avancerar, den privata sektorn drar sig undan, växer i Kina.

– I Kina är synen på statsägda företag tudelad. Vissa vill att statsägda företag ska få större makt medan andra anser att det statliga monopolet bör försvagas för att den privata sektorn ska vinna mark, berättade Sheng.

Hong Sheng

Sheng pekade på att den genomsnittliga avkastningen för statligt ägda bolag mellan åren 2001-2009 låg på 8,2 procent medan privata företags avkastning låg på 12,9 procent. Han berättade att trots deras ineffektivitet får de statligt ägda företagen stora fördelar. T ex är hyran för industriell mark markant lägre för de statligt ägda företagen, ca 3 procent av priset. Även den kinesiska oljan säljs till ett betydligt lägre pris till statliga bolag än till privata företag. Sheng visade även att anställda i statliga företag tjänar bättre, att statligt ägda bolag gynnas skattemässigt och att den statliga monopolistiska kontrollen över den kinesiska marknaden ökar.

– De högre cheferna i statsägda företag och partirepresentanter har nära kontakt vilket innebär en intern lobbyverksamhet mellan de statliga bolagens chefer och myndigheterna.

För att öppna upp marknaden och öka den ekonomiska effektiviteten föreslog Sheng en reform med syfte att bryta de statliga monopolen och reglera förvaltningen av statligt ägda bolag. Dessa åtgärder skulle även minska sociala orättvisor. Avslutningsvis sa Sheng:

– Det slutgiltiga målet av reformen är göra de statligt ägda företagen till icke vinstdrivande offentliga företag och att konstruera ett konstitutionellt ramverk för statsägda tillgångar. Statsägda företag ska gradvis röra sig ifrån från vinstdrivna aktiviteter.

 

Börje Ljunggren, tidigare svensk ambassadör i Kina, inledde med att tacka Sheng Hong och Feng Xingyuan för deras viktiga arbete om kinesiskt privat och statligt företagande. Ljunggren pekade på att vinster förvärvade i statligt ägda företag inte omsätts i den offentliga sektorn, i t ex skolor eller sjukhus. Han ser korruption som ett av de största problemen i den kinesiska företagssfären och anser att konkurrensen mellan privata och statligt ägda företag inte går att tala om då de inte ”spelar på lika villkor”. Av flera olika anledningar krävs det därför reformer av den finansiella sektorn.

Börje Ljunggren

– Det finns stor potential att utveckla den privata sektorn för att lyfta Kinas ekonomi, ansåg Ljunggren.

Han berättade även att den kinesiska regeringens mål är att behålla makten, vilket de till stor del gör genom investeringar i statligt ägda företag. Men, den kinesiska ekonomin befinner sig i en nedåtgående spiral och den investeringsmodellen är inte hållbar eller lönsam menade Ljunggren.  Investeringar i privata företag är den enda vägen framåt.

 

Sylvia Schwaag Serger tackade Sheng och Feng för ett modigt och kontroversiellt arbete. Hon framhöll att Kinas två senaste ledare, Xi Jinping och Hu Jintao, båda har lyft innovation som vägen till ett framgångsrikt samhälle. Schwaag Serger berättade att statligt ägda företag får 80 procent av de finansiella medlen för högteknologiskt orienterade företag och att staten räknar med att dessa ska producera innovationer. I kontrast till den förväntan menade Schwaag Serger att innovation bäst utvecklas inom den privata sektorn. Hon tog den kinesiska motsvarigheten till Uber, Yongche, som exempel på framstående privatägda företag som inte får finansiering från staten.

Sylvia Schwaag Serger

– Den kinesiska staten kanaliserar sitt kapital genom finansiering av statligt ägda bolag, men de borde investera mer i privata företag eftersom det är där den verkliga utvecklingen sker.

Hon ansåg också att en stor del av de kinesiska resurserna, t ex humankapital, går till spillo i dagens system. Därför är Kina i stort behov av reformer för att förbättra villkoren för den privata sektorn.

Panel 2 SOE

Följ oss på: