INTEGRATION SVERIGE

Ett projekt med syfte att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda.

De tre mest prioriterade reformerna för bättre ekonomisk integration:

1.

Tydlig självförsörjningslinje:

Koppla bidragsnivåer kombinerat med tydliga krav på aktivitet i utbildning och etableringsinsatser med självförsörjning som tydlig målsättning.

2.

Lättare att anställa:

Sänkta kostnader för att anställa individer med låga kunskaper och färdigheter med ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.

3.

Lätt att göra rätt som soloföretagare:

En ny soloföretagsform med schablonbeskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.


Sammanfattning och slutsater från projektet Integration Sverige

Ladda ned

Fem vägar framåt

 • Anställnings- och sysselsättningssubventioner
  Subventioner och bidrag till företag för att anställa.
 • Arbetsmarknadsinsatser
  Effektivare lönebildning, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden samt stärkta incitament för individen att arbeta.
 • Utbildningsinsatser
  Språkkunskaper och insatser för att öka kunskaps- och färdighetsnivåerna som krävs på den svenska arbetsmarknaden.
 • Entreprenörskapsinsatser
  Nya företag och nya metoder för att få jobb samt skapa alternativ till regelrätt anställning.
 • Filantropiska insatser
  Civilsamhällets roll i integrationsarbetet.

PUBLICERADE RAPPORTER INOM INTEGRATION SVERIGE

Vägar till självförsörjning. Slutrapport i projektet Integration Sverige

Enrico Deiaco och Johan Eklund

I slutrapporten levereras 27 policyrekommendationer för en bättre fungerande ekonomisk integration och självförsörjning.

Ladda ned rapporten

När blir utrikes födda självförsörjande?

Johan Eklund och Johan P Larsson

Andelen utrikes födda uppgår idag till nästan 20 procent av befolkningen och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikesfödda är ett av de största i Europa. I rapporten analyseras självförsörjningsgraden.

Ladda ned rapporten

Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gidehag

Författarna visar på en positiv och stark koppling mellan företagens sänkta arbetskraftskostnader och rekrytering av utrikes födda.

Ladda ned rapporten

Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter

Patrick Krassén

Ett sätt att underlätta egenförsörjning är att främja egenföretagande. I rapporten föreslås en svensk modell för schablonbeskattning av soloföretagande som skulle ge möjlighet för fler att försörja sig genom näringsidkande.

Ladda ned rapporten

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Mats Engström

Det är hög tid att Sverige lär från grannländerna om hur integrationen kan bli bättre och hur fler med flyktingbakgrund kan försörja sig själva. Förslag till åtgärder listas med fokus på den första tiden.

Ladda ned rapporten

INTEGRATION SVERIGE I DEBATTEN

“Här är åtgärderna som får integrationen att fungera”
Rune Andersson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson i DN 20-12-04

“Lär av våra grannar för bättre integration”
Mats Engström i SvD 20-09-22

“Inför självförsörjningsmål”
Johan Eklund i DI 20-07-01

“Schablonbeskattning – en ny väg för Sverige”
Patrick Krassén och Johan Eklund i Realtid 20-06-22

“Nya instegsjobb för utrikes födda behövs till följd av coronakrisen”
Sven-Olov Daunfeldt, Anton Gidehag och Niklas Rudholm i GP 20-05-14

“Alltför ljus bild av ekonomisk integration”
Johan Eklund i SvD 20-04-15

“Vi vill hitta åtgärderna som får integrationen att fungera”
Rune Andersson, Lars Backsell, Lovisa Hamrin och Dan Olofsson i DN 19-11-15

OM INTEGRATION SVERIGE

Projektet Integration Sverige har startats för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre integration av utrikesfödda. Ansvariga forskare är Enrico Deiaco, forskningsledare, och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS.

Projektet har möjliggjorts av en styrgrupp bestående av Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordförande Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson, grundare Sigma.

Opinionsundersökningen som start för projektet

Som start för projektet genomfördes en Sifo-undersökning som visade att åtta av tio svenskar dömer ut integrationspolitiken. Syftet med projektet är att hitta åtgärderna som får den ekonomiska integrationen att fungera.

Läs Sifo-undersökningen

Entreprenörskapsforum är en oberoende stiftelse och den ledande nätverksorganisationen för att initiera och kommunicera policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovationer och småföretag. Stiftelsens verksamhet finansieras med såväl offent- liga medel som av privata forskningsstiftelser, näringslivs- och andra intresseorganisationer, företag och enskilda filantroper. Författarna svarar själva för problemformulering, val av analysmodell och slutsatser i rapporterna.