Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster? Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. Knappt tre år senare har programmet bidragit till idéer om hur välfärdssektorerna kan utvecklas på både mikro- och makronivå genom sju fristående forskarrapporter och en mängd seminarier och möten. I slutrapporten Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras sammanfattas programmet av företrädare från de initiativtagande organisationerna. En övergripande slutsats är att det i varje välfärdssystem finns svårlösta inbyggda dilemman. I rapporten presenteras sex stycken:

1. Central kontra lokal styrning

2. Storskaliga kontra småskaliga verksamheter

3. Jämlikhet kontra individualisering av tjänsteutbudet

4. Generella recept kontra utrymme för lokal innovation

5. Regelstyrning kontra professionellt omdöme

6. Informationens kvantitet kontra kvalitet

Den rätta balansen i varje dilemma är beroende av lokala förutsättningar, och kan aldrig vara stabil i längden. Varje uppsättning regelverk kommer att leda till oförutsedda effekter. Därför är det viktigt att alla inblandade är medvetna om de inbyggda konflikterna, att de inte undviks utan snarare balanseras samt att det finns en beredskap att ständigt justera systemen utifrån de brister som uppstår.

Slutrapportens författare är Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet, Andreas Bergström, vice vd Fores, Anna Krohwinkel, forskningsledare Leading Health Care och Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care.

Ladda ned rapporten