Om Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

Verksamheten kan sammanfattas i tre ledord:

Forskning – Initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation och småföretagande

Nätverk – Driver ett unikt nätverk i akademi, politik och näringsliv

Debatt – Levererar kunskap för väl underbyggda beslut

Målet är att vara den ledande nationella mötesplatsen för kunskapsinhämtning för beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation. På så sätt sprids kunskap för väl underbyggda beslut som förbättrar klimatet för entreprenörskap och småföretagande i landet.

 

AKTIVITETER

Entreprenörskapsforum arrangerar årligen ca 35 seminarier/konferenser i Sverige och internationellt, publicerar 20 publikationer och delar ut tre priser. Swedish Entrepreneurship Summit (tidigare Småföretagsdagarna), Swedish Philanthropy Summit och Swedish Economic Forum är några av de årligen återkommande aktiviteterna.

NÄTVERK

Stiftelsen har ett brett nationellt och internationellt nätverk av forskare och beslutsfattare. Inom ramen för Entreprenörskapsforum finns tre nätverk:Näringspolitiskt forum, Filantropiskt forum och Regionalpolitiskt forum.

Entreprenörskapsforum ansvarar även för den svenska delen av Global Entrepreneurship Monitor (GEM) som årligen mäter entreprenörskapsklimatet runtom i världen.

PRISER

Entreprenörskapsforum delar årligen ut det internationella forskarpriset Global Award for Entrepreneurship Research.  2018 års vinnare av priset och 100 000 euro var Olav Sorenson, Yale School of Management. 2017 tilldelades priset Hernando de Soto, Institute for Liberty and Democracy, Lima, Peru och 2016 var det Philippe Aghion, professor vid Collège de France och tidigare Harvard University. Även Unga Forskarpriset utdelas varje år med en prissumma om 150 000 kronor.

Entreprenörskapsforum finansieras genom anslag från bl a Vinnova och Örebro universitet, samt ett antal privata forskningsstiftelser, näringslivs- och andra intresseorganisationer, företag och enskilda entreprenörer.

Sedan 2015 är Johan E. Eklund vd för Entreprenörskapsforum.


Entreprenörskapsforums
verksamhetsberättelse 2018

>> Ladda ned


 

 

Följ oss på: