Unga forskarpriset

Forskning som idag bedrivs kring entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling bidrar med viktiga insikter om de mikroekonomiska fundamenten för ekonomisk tillväxt och industriell dynamik på internationell, nationell och regional nivå. För att stimulera unga forskare inom dessa områden delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset. Det är ett komplement till det internationella forskningspriset Global Award for Entrepreneurship Research som delas ut gemensamt av Entreprenörskapsforum och IFN.


Nominering till Unga forskarpriset

Vartannat år tilldelas priset en kvinna, vartannat år en man, som ej är äldre än 35 år vid nomineringstillfället, är disputerad, forskar på universitet/högskola i Sverige och utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Den nominerade bör ha publicerat sina forskningsresultat i en forskningsrapport, en vetenskaplig tidskrift eller presenterat sin forskning vid en större konferens. 2023 går priset till en man.

Se utförligare beskrivning av urvalskriterierna längre ned på sidan under rubriken ”Vem kan få priset?”

Nomineringar görs av forskare på området med docentkompetens eller högre. Bedömningen av kandidater görs av priskommittén för The Global Award for Entrepreneurship Research som består av sex av landets ledande forskare inom området.

Välkommen att skicka din nominering, underbyggd med CV och publikationslista för din kandidat till Pernilla Heed, projektledare Entreprenörskapsforum, senast den 10 december 2022.

Vem kan få priset?

Behörig att nomineras till Unga forskarpriset är den som bedriver forskning i Sverige på universitet/högskola eller forskningsinstitut. Tidsbunden vistelse (post-doc, visiting scholar, etc.) vid utländskt lärosäte eller forskningsinstitut efter disputation ska inte diskriminera vilka som kan söka. Anslag (t.ex. Wallanderstipendium) som innebär att den nominerade inte är formellt anställd vid svenskt universitet/högskola eller forskningsinstitut utgör inte heller en diskvalificerande grund för nomineringar. Tidsbunden vistelse (post-doc, visiting scholar, etc.) vid svenskt lärosäte av svensk forskare som disputerat utomlands och som därefter övergått, eller planerar att övergå, till fast anställning utomlands innebär dock att forskaren inte är behörig för priset.

Företrädesvis ska priset ges till forskare som disputerat vid svenskt lärosäte. Undantag kan medges om avhandlingen är av särskilt hög kvalitet och har lagts fram vid särskilt välrenommerat utländskt lärosäte. Detta förutsätter att den nominerades huvudsakliga verksamhet varit förlagd till Sverige under de senaste två åren.

Den nominerade ska ha utmärkt sig genom sitt akademiska arbete. Särskild vikt ska läggas vid avhandlingens kvalitet och vetenskapliga artiklar som efter disputation publicerats i välrenommerade tidskrifter. Det är forskningens kvalitet, originalitet och nyhetsvärde som i första hand ska stå i fokus för bedömningen. Den totala forskningsvolymen (antal artiklar, övriga publikationer) liksom citeringar spelar också in men är underordnat kvalitetskriterierna.

Personen ska inte vara äldre än 35 vid nomineringsperiodens utgång. När tidigare nominerade fyllt 35 men inte tilldelats priset, skall de avföras från listan av tänkbara mottagare av priset. Vartannat år går priset till en kvinna och vartannat år till en man.

Prissumman är 150 000 kr

Unga forskarpriset delas ut årligen sedan 2003 och går till en forskare som har utmärkt sig genom sin forskning inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Priset är på 150 000 kronor, prisets grundare är Entreprenörskapsforum och donator är Triton Advisers (Sweden) AB.

Mottagare av Unga forskarpriset:

2022 Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm

2021: –

2020: –

2019: Özge Öner, IFN och University of Cambridge

2018: David R Sjödin, Luleå tekniska universitet (LTU)

2017: Mikaela Backman, Jönköping International Business School (JIBS)

2016: Vinit Parida, Luleå tekniska universitet (LTU)

2015: Anna Brattström, Lunds universitet

2014: Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet (LTU)

2013: Lina Aldén, Linnéuniversitetet och Sara Thorgren, Luleå tekniska universitet (LTU)

2012: Martin Andersson, Lunds universitet och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm

2011: Emilia Rovira Nordman och Sara Melén, Handelshögskolan i Stockholm

2010: Joakim Wincent, Luleå Tekniska Universitet och Handelshögskolan vid Umeå universitet

2009: Kristina Nyström, KTH och Ratio

2008: Henrik Berglund, Chalmers och Stanford University

2007: Pernilla Andersson, Stockholms universitet och Marcus Box, Södertörns högskola

2006: Diamanto Politis, Lunds universitet  och Mattias Nordqvist, Internationella Handelshögskolan, Jönköping

2005: Malin Tillmar, Arbetslivsinstitutet/Linköpings universitet och Daniel Hjorth, Malmö högskola/Esbri

2004: Caroline Wigren, IHH i Jönköping och Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad/SIRE

2003: Annika Rickne, Chalmers Tekniska Högskola och Frédéric Delmar, Handelshögskolan i Stockholm