GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bland annat i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

 

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2024

I årets rapport visas att det svenska entreprenörskapet står sig väl och 2023 når ännu en rekordnotering. Numera sysslar 9,2 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA). Mätningen visar även tendenser som väcker viss oro om framtiden: Även om fler svenskar än någonsin startar företag är det inte fler som uthålligt driver företag. Det är inte heller fler som anställer och företagande är i huvudsak en bisyssla. Dessutom är viljan att växa och internationalisera på nedgång. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

I årets rapport uppmärksammas att nyföretagandet ökar över tid – men också att andelarna fortfarande ligger tydligt under snittet för jämförbara länder. Även om nyföretagandet ökar är det många som avslutar sitt företagande innan det når en etablerad fas. Dessutom, under de senaste fem åren har det svenska entreprenörskapet i huvudsak präglats av att vara en bisyssla – dvs en annan anställning har kompletterat företagandet.

– Det är positivt att det i synnerhet är kvinnorna som står bakom det ökade nyföretagandet och kvoten kvinnliga entreprenörer mot manliga har stadigt ökat varje år. Dock går det långsamt, fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills under 2000-talet dröjer det ända till år 2100 innan kvoten är ett, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt rapportens redaktör.

I årets GEM-rapport framkommer även att andelen av befolkningen som anser sig besitta den kunskap som krävs för att starta ett företag faller i Sverige och uppgår nu till 47,2 procent, en trend som har pekat nedåt sedan 2020 och riskerar att leda till ett minskat företagande framöver.

– Sverige behöver entreprenörer som bygger morgondagens tillväxtbolag, och utmanar befintliga strukturer. För att nå dit behöver vi se över de regelverk som omgärdar entreprenörskapet, och sänka kostnader och risker kring att bli arbetsgivare. En annan viktig pusselbit är kompetensförsörjning för framtidens arbetsliv där bredare utbildningsvägar kan ge fler möjlighet att vara med och bygga nya värdeskapande företag kring digitalisering och AI-teknik, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och professor Göteborgs universitet.

 

Nationella GEM-rapporter:

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2024

Per Thulin (Red.) (2024)

Årets nationella GEM-rapport visar att det svenska entreprenörskapet står sig väl och 2023 når ännu en rekordnotering. Numera sysslar 9,2 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA). Mätningen visar även tendenser som väcker viss oro om framtiden: Även om fler svenskar än någonsin startar företag är det inte fler som uthålligt driver företag.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2023

Per Thulin (Red.) (2023)

I en tid präglad av krig i Europa med efterföljande energikris, skenande inflation och snabbt stigande räntor visar årets nationella GEM-rapport att det svenska entreprenörskapet under 2022 har klarat sig väl och till och med visar en blygsam ökning från 2021 års rekordnotering. Numera sysslar 9,1 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA).

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2022

Johan Eklund (red.) (2022)

Entreprenörskapet är på uppgång och Sverige ser den högsta noteringen sedan GEM-undersökningen startade. Trots det halkar det etablerade företagandet efter och omfattningen på entreprenörskapet är medioker sett i ett internationellt perspektiv. Sverige placerar sig på den nedre halvan bland jämförbara länder. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2021

Johan Eklund (red.) (2021)

Det svenska entreprenörskapet faller och Sverige intar nu en internationell bottenplacering. Trots de åtgärds- och stödpaket som initierades av regeringen sjunker entreprenörskapet från 8,3 procent 2019 till 7,3 procent 2020. 47 procent av de nya entreprenörerna anser ändå att regeringen har svarat upp väl mot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Motsvarande siffra för de etablerade företagen är 40 procent.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2020

Pontus Braunerhjelm (red.) (2020)

Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att trots en ökning från 2018 – från 6,8 procent till 8,3 procent 2019 – ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utmaningar framåt. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

Pontus Braunerhjelm (red.) (2019)

Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018

Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist, Ylva Skoogberg och Per Thulin (2018)

Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

Pontus Braunerhjelm (red) (2017)

Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

Pontus Braunerhjelm (red) (2016)

Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången.  Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent 2013. Det framkommer i Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2015

Pontus Braunerhjelm, (red) (2015)

Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige 2014

Pontus Braunerhjelm (red.) (2014)

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007 till och med 2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något annat innovationsdrivet land.

Entreprenörskap i Sverige 2013

Nationell GEM-rapport 2013 (2013)

2013 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM.  I 2012 års globala undersökning, den fjortonde i raden, har knappt 200 000 människor intervjuats och undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning samt 87 procent av global BNP.

Entreprenörskap i Sverige 2012

Nationell GEM-rapport 2012 (2012)

Entreprenörskapsforum presenterar härmed för andra året i rad en nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Årets rapport visar bland annat  att entreprenörskapet växer i Sverige, men svagare än i andra länder – Sverige placerar sig på 17 plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

Entreprenörskap i Sverige

Nationell GEM-rapport 2011 (2011)

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga svenska undersökningarna inom ramen för forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Detta är den första svenska rapporten baserad på GEM-data sedan år 2000.

 

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bland annat i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

Sveriges GEM-team 2022 utgjordes av Johan Eklund, professor Blekinge tekniska högskola, Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum, Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola, Per Thulin, ekonomie dr Kungliga tekniska högskolan och forskare Entreprenörskapsforum, samt Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org