GEM – Global Entrepreneurship Monitor

 

Entreprenörskapet i Sverige 2020:

Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att trots en ökning från 2018 – från 6,8 procent till 8,3 procent 2019 – ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utmaningar framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

Årets GEM-rapport visar det svenska entreprenörskapets utveckling och ambitioner sedan 2000-talets början samt lyfter policyförslag för ett långsiktigt reformarbete för att främja entreprenörskap.

– Entreprenörskapets vikt för den ekonomiska återhämtningen efter en kris är särskilt viktigt. Då är det extra bekymmersamt med svaga resultat vad gäller kvinnors entreprenörskap och svenska entreprenörers tillväxtambitioner, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH, BTH samt redaktör för rapporten.

Rapporten visar att 10,6 procent av männen och 5,8 procent av kvinnorna i Sverige definierar sig som entreprenörer. Tillväxtambitionerna är låga och gasellerna relativt få redan innan krisen. Endast fyra länder har en lägre andel som säger sig planera för att anställa sex eller fler personer under de kommande fem åren. Vidare belyser rapporten även den kriskänsliga gig- och delningsekonomin. Den ökade från 8,4 procent under 2018 till 9,8 procent under 2019 och utgörs till stor del av yngre, låginkomsttagare och män.

– I rapporten sammanfattas de viktigaste policyslutsatserna som har dragits under tio år av nationella GEM-rapporter. Det handlar bl a om regleringar, skatter, kompetensförsörjning, entreprenörskapsutbildning samt möjligheter till en andra chans vid insolvensproblem. Dessa bör utgöra grunden för ett reformarbete som syftar till ett långsiktig ekonomiskt-politiskt ramverk för att främja entreprenörskap och innovation, säger Pontus Braunerhjelm.

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 072-965 55 69.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2020

  Pontus Braunerhjelm (red.) (2020)

  Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att trots en ökning från 2018 – från 6,8 procent till 8,3 procent 2019 – ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utmaningar framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

  Pontus Braunerhjelm (red.) (2019)

  Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018

  Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist, Ylva Skoogberg och Per Thulin (2018)

  Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

  Pontus Braunerhjelm (red) (2017)

  Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva utvecklingen av svenskt entreprenörskap är nivån under genomsnittet i innovationsdrivna länder.

  Årets GEM-rapport ägnar de något äldre särskild uppmärksamhet. En stor del av de som driver och startar företag är äldre än 50 år, många är över 65 år gamla. De är mer riskvilliga och optimistiska än sina yngre företagarkollegor. I undersökningen visas också att knappt 20 procent av befolkningen 18–64 år har provat att driva företag tidigare. Bland entreprenörer har hela 45 procent gjort det, den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova på eget företagande.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

  Pontus Braunerhjelm (red) (2016)

  Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången. Samtidigt fortsätter männens entreprenörskap att minska. Likaså fortsätter den nedåtgående trenden 2015 för det riktigt unga entreprenörskapet, d v s företag yngre än tre månader. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent 2013. Det framkommer i Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2015

  Pontus Braunerhjelm, (red) (2015)

  Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

 • Entreprenörskap i Sverige 2014

  Pontus Braunerhjelm (red.) (2014)

  Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007 till och med 2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något annat innovationsdrivet land.

 • Entreprenörskap i Sverige 2013

  Nationell GEM-rapport 2013 (2013)

  Entreprenörskapsforum presenterar härmed 2013 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Antalet medverkande länder ökade markant 2012 och uppgår nu till 69. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktivititeter, ambitioner och attityder. Projektet startades 1999 och har sedan starten omfattat 99 länder. I 2012 års globala undersökning, den fjortonde i raden, har knappt 200 000 människor intervjuats och undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning samt 87 procent av global BNP.

 • Entreprenörskap i Sverige 2012

  Nationell GEM-rapport 2012 (2012)

  Entreprenörskapsforum presenterar härmed för andra året i rad en nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Årets rapport visar bland annat  att entreprenörskapet växer i Sverige, men svagare än i andra länder – Sverige placerar sig på 17 plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

 • Entreprenörskap i Sverige

  Nationell GEM-rapport 2011 (2011)

  Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga svenska undersökningarna inom ramen för forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Detta är den första svenska rapporten baserad på GEM-data sedan år 2000.

 

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bl a i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

Sveriges GEM-team 2020 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga tekniska högskolan och Blekinge tekniska högskola samt forskningsledare Entreprenörskapsforum, Claire Ingram Bogusz, ekonomie dr Handelshögskolan i Stockholm, Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola, Per Thulin, ekonomie dr Kungliga tekniska högskolan och forskare Entreprenörskapsforum, samt Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org

Följ oss på: