A review of the circular economy and its implementation

CircularEconomy_webbetta

I A Review of the Circular Economy and its Implementation behandlas cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi eftersträvar att produkter är hållbara, återvinningsbara och att icke förnybara material över tid ersätts med förnybara. Delningsekonomin är en aspekt av den cirkulära ekonomin som växer explosionsartat.

Forskningen pekar på att entreprenörer har potential att driva utvecklingen av en hållbar ekonomi men att det behövs kunskap om villkor och ramverk för att främja hållbart företagande. Författaren kartlägger hur andra länder, framförallt Kina, har arbetat med policy för omställning till cirkulär ekonomi samt hur detta kan utvärderas och mätas.

Bland policyrekommendationerna föreslås bl a sänkta skatter på arbete och höjda skatter på användande av naturresurser, men även reformer av miljölagstiftning, stadsplanering samt policyåtgärder för att öka produkter och tjänsters livslängd lyfts fram som viktiga komponenter för att lyckas med en strategi för hållbar utveckling.

Rapporten är författad av Almas Heshmati, professor Jönköping International Business School (JIBS).

Ladda ned rapporten