Om öppna data i ett digitaliserat samhälle

Entreprenörskapsforums forskningsledare Joakim Wernberg är medförfattare till en ny bok om öppna data, vidareutnyttjande och dataskydd i ett digitaliserat samhälle. Tillgången till s.k. öppna offentliga data främjar datadriven innovation och entreprenörskap, men skapar också nya förutsättningar för en effektivare offentlig sektor samt större demokratisk transparens och delaktighet.

Det kan t.ex. handla om offentliga myndigheters datakällor inom kollektivtrafiken, kartdatabaser, besöksnäringen eller stadsplaneringskontoren. Arbetet med öppna data går framåt, men det finns fortfarande en stor osäkerhet inte minst på regional nivå om hur man kan ta tillvara på möjligheterna inom ramarna för befintliga regelverk.

Den nyutkomna boken, Offentlighet i det digitala samhället: Vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd, har föregåtts av flera projekt finansierade av Vinnova inom ramen för myndighetens arbete med öppna data. Inledningsvis kartlades hinder och möjligheter med fokus på öppna data på regional nivå i rapporten Från Byråkrati till Innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data. Resultatet visar att ett av de största hindren för att tillgängliggöra öppna data handlar om juridisk osäkerhet – både i termer av oklarheter i det juridiska ramverket och upplevd osäkerhet bland tjänstemän om hur man kan arbeta med tillgängliggörande av data. Mot denna bakgrund genomfördes en fördjupningsstudie, även den som en del av Vinnovas öppna data-program, riktad mot just juridiken kring öppna data. Ett av målen för studien var att ta fram underlag för ett enklare licensförfarande i syfte att främja tillgängliggörandet av offentliga öppna data.

Baserat på de tidigare projekten har Jonas Ledendal, doktor i handelsrätt vid Lunds universitet, lett arbetet med att skriva en juridisk handbok riktad mot jurister och tjänstemän som på olika vis arbetar med tillgängliggörandet av öppna data och vidarenyttjandet av offentliga handlingar. Boken ges ut av Nordstedts Juridik och medförfattare är Stefan Larsson och Joakim Wernberg.

Öppna offentliga data är en resurs för entreprenörskap och innovation både inom offentlig sektor och på den privata marknaden, men för att dessa resurser ska kunna användas måste trösklarna till vidareutnyttjande bli lägre. Ett viktigt hinder på vägen är den dubbla juridiska osäkerheten och det är någonting den här boken tar sig an. Därefter kvarstår flera utmaningar, inte minst för att få in ett tydligare efterfrågeperspektiv på vilken data som tillgängliggörs och hur, säger Joakim Wernberg.

Joakim Wernberg har även skrivit en policyrapport om förutsättningarna för gränsöverskridande initiativ inom arbetet med öppna data i Östersjöregionen i rapporten Towards a Cross-border Open Data Agenda.