Ny forskning: Sällsynta born globals uppnår inte förväntningar

I en nyligen accepterad artikel i den vetenskapliga tidskriften International Business Review analyserar Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin förekomst och prestation av s k born globals över tid. Författarna visar att tvärtemot förväntningarna är born globals ett sällsynt fenomen, endast 0,6-3,3 procent av samtliga nystartade företag inom svensk verkstadsindustri kan anses tillhöra den gruppen.

I artikeln, Born globals – presence, performance and prospects, analyseras för första gången en hel industri över en längre period och jämförs med ”tvillingföretag”, dvs sådana företag som är nästan identiska med born globals men inte lika internationaliserade.

Det finns ett antal definitioner av born globals men vanligtvis avses nystartade företag med en exportandel som överstiger 25 procent inom två till tre år. En snabb internationalisering är en strategi att skala upp verksamheten, exploatera företagsspecifik kunskap och få ett fotfäste på många internationella marknader.

För att undvika tillfälliga förändringar i olika prestandamått (sysselsättning, försäljning, produktivitet och vinst), görs jämförelsen fem år efter företaget startats. Andelen born globals varierar dock med olika definitioner. Globaliseringen, den tilltagande specialiseringen och teknikutvecklingen har inte lett till fler born globals, snarare minskar andelen något efter millennieskiftet.

Vidare noteras att born globals visserligen har fler anställda och en större försäljning, men avviker inte från andra jämförbara företag vad gäller produktivitet eller vinstnivåer. Snarare utvecklas de något sämre, åtminstone vad gäller vinsterna. Utsträcks tiden till sex till sju år efter företagsstarten finns vissa tecken på en förbättrad produktivitet.

Det innebär att born globals är beroende av uthålliga investerare och finansiärer. En mer gradvis internationaliseringsstrategi kan därför vara att föredra för att minska sårbarheten hos unga företag. Resultaten innebär också att de positiva förväntningar på born globals som bl a OECD och EU uttryckt, förefaller svåra att realisera. Resultaten är robusta för olika ekonometriska specifikationer och definitioner av born globals. Det är dock värt att notera att internetbaserade företag som t ex spelföretag inte ingår i analysen.

 

Läs artikeln i International Business Review