Humankapital driver lokalt entreprenörskap

Lokalt entreprenörskap är en väsentlig drivkraft för regioners långsiktiga ekonomiska tillväxt. Nya studier från USA och flera länder i Europa visar att lokalt nyföretagande har en starkt positiv effekt på regioners långsiktiga tillväxt av sysselsättning. I ett nytt working paper, Local Rates of New Firm Formation – an empirical exploration using Swedish data, skriver Entreprenörskapsforums Martin Andersson tillsammans med Niclas Lavesson och Mark D. Partridge om lokalt nyföretagande ur ett svenskt perspektiv.

Författarna visar att faktorer som lokal industristruktur, företagsstruktur, geografisk position och agglomerationseffekter påverkar det lokala nyföretagandet, men eftersom det är människor som startar nya bolag är det humankapital som är den främsta förklaringsfaktorn till nivån på lokalt nyföretagande. Enligt författarna stimuleras också det lokala nyföretagandet av lokal jobbtillväxt, men det gäller bara i tjänstesektorn och då särskilt för handel som har lokal avsättning.

Vi undersöker hur flera lokala och regionala faktorer påverkar lokalt entreprenörskap i form av nyföretagande. Humankapital, mätt som andelen personer i en kommun med lång universitets- eller högskoleutbildning, är den enda faktor som har en konsekvent positiv effekt på nyföretagandet, totalt och i olika typer av branscher, säger Martin Andersson om studien.

Läs Local Rates of New Firm Formation – an empirical exploration using Swedish data