Ny rapport: Gör tillämpningen av miljöbalken mer förutsägbar och transparent

Tillståndsprocesser i samband med miljöprövning av industriell verksamhet riskerar att bli en hämsko för omställningen mot hållbarhet och försämra Sveriges internationella konkurrenskraft. En ny rapport från Entreprenörskapsforum visar att den svenska miljöprövningen står inför ett vägval. Problemen handlar inte om brist på helhetsgrepp utan att den existerande miljölagstiftningen behöver genomföras och implementeras på ett mer transparent, kunskaps- och tillitsbaserat samt långsiktigt sätt.

I rapporten Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft – Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar lyfter författarna att dagens miljöprövning lider av brist på kunskap och dialog mellan verksamhetsutövare och myndigheter i tillståndsprocesserna. Det tenderar att leda till reducerad förutsägbarhet om framtida tillståndsvillkor och därmed även sämre förutsättningar för regleringar som kan stimulera till teknisk utveckling.

– Det finns goda förutsättningar att utforma miljöprövningen för industriell verksamhet där lokal miljöpåverkan regleras utan att äventyra framtida investeringar som är avgörande för klimatomställningen, säger Patrik Söderholm professor Luleå tekniska universitet och en av rapportförfattarna.

De viktigaste reformerna bör göras inom ramen för det existerande rättsliga ramverket. Att enbart ändra miljöbalkens rättsregler leder snarare till ökad osäkerhet. Till exempel förslag om en ’grön gräddfil’ för gröna investeringar såväl som förslag om en mer holistisk miljöprövning innebär tydliga risker för reducerad förutsägbarhet och transparens.

I första hand behöver den existerande miljölagstiftningen genomföras på ett mer förutsägbart och transparent sätt:

• Berörda företag bör betrakta kunskap om miljölagstiftning som en kärnkompetens.
• Myndigheterna bör mer aktivt bidra med vägledning och dialog. Förutsägbarheten kan även förbättras genom tydligare riktlinjer för prövning.
• Nyttja en kombination av provisoriska villkor och prövoperioder i högre grad.

För intervjuer och kommentarer:
Patrik Söderholm, professor Luleå tekniska universitet, 070-539 08 59