Ny rapport: Svensk konkurrenskraft behöver stärkas

Konkurrenskraft ett brett begrepp som skär över olika ekonomisk-politiska områden. En ny översikt från Entreprenörskapsforum visar att Sverige har behov av ett brett och systematiskt arbete med att reformera och förbättra konkurrenskraften inom ett flertal områden – allt från kompetensförsörjning och regelgivning till infrastruktur och energiförsörjning.

I skriften Varför är konkurrenskraftsfrågorna viktiga igen? lyfts att Sverige har tappat i relativt välstånd mätt som BNP per capita över perioden 1970–2019. Få länder i den så kallade välståndsligan uppvisar motsvarande försämring av relativt välstånd. Sett över hela perioden är tappet i arbetsproduktivitet relativt OECD betydande. Från 14 procent över snittet 1970 till att nu ligga på genomsnittet.

– Det behövs ett brett och systematiskt arbete för att stärka konkurrenskraften. Sverige står förvisso fortfarande solitt men vi ligger inte längre i topp, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum och författare till översikten.

Sammantaget väcker en avtagande svensk konkurrenskraft samt förändrade omvärldsvillkor frågor om vilka institutioner och ramvillkor som behöver anpassas och förändras framgent.

– Sverige placerar sig runt genomsnittet vad gäller olika konkurrensfaktorer som med stor påverkan på produktivitetsutvecklingen. Dock pekar förändringsdynamiken åt fel håll. Sverige uppvisar en oförmåga att adressera kända svagheter, vilket har negativa konsekvenser för framtida välfärd och välstånd, säger Enrico Deiaco.

Mot denna bakgrund har Entreprenörskapsforum startat en Task force för stärkt svensk konkurrenskraft inom vilken svenska konkurrenskraftsproblem, utmaningar och policylösningar analyseras inom följande fyra övergripande teman:

1. Industrin i omvandling – förutsättningar för investering i ny teknik, innovation och entreprenörskap
2. Kompetensförsörjning och säkrad tillgång på humankapital
3. Elsystem under omvandling – hur kan den stärkas för ökad konkurrenskraft?
4. Reglering och tillståndsprocesser – effekter på investeringar, innovation, entreprenörskap och omvandling

För intervjuer och kommentarer:
Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076-884 57 83