Tre miljoner till forskning om entreprenöriellt humankapital

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har erhållit knappt tre miljoner kronor i forskningsanslag för projektet ”Entreprenöriellt humankapital: Betydelse för företagens resiliens och hållbarhet på landsbygd och i urbana regioner” av forskningsrådet Formas. Förutom Braunerhjelm ingår ekonomie doktor Emma Lappi, CBS, och en assistent i projektet.

I forskningsprojektet undersöks hur tidigare entreprenöriella erfarenheter hos företagsanställda påverkar deras krisresiliens och innovations- och omvandlingsförmåga. Även mer traditionella prestandamått används, som produktivitet och tillväxt. Analysen skiljer på företag lokaliserade på landsbygd och i mer urbana miljöer. Likaså skiljs mellan nya och unga företag (mindre än fem år) och mer etablerade företag (äldre än fem år). Analysen bygger på en ny kompetensvariabel, entreprenöriellt humankapital (EHC), vilken kompletterar de traditionella humankapitalvariablerna relaterade till utbildningsnivå och erfarenhet av tidigare anställning.

Empiriskt baseras forskningen på registerdata (SCB) som matchar hur arbetstagare rört sig mellan arbetsgivare och eget företagande i Sverige mellan 1995 och 2018. Projektet sträcker sig över perioden 2023–2025 och är organiserad i följande fyra delprojekt:

  1. Entreprenöriellt humankapital, krisresiliens och anpassningsförmåga på landsbygd och i urbana regioner.
  2. Entreprenöriellt humankapital och produktivitetsskillnader mellan landsbygd och urbana regioner.
  3. Entreprenöriellt humankapital och innovationsförmåga på landsbygd och i urbana regioner.
  4. Effekter av rörlighet av entreprenöriellt humankapital mellan regioner och företag.