Välkommen till lanseringen av Entreprenörskapsforums rapport Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning. Författare är Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics.

Byggemenskaper är ett sätt att möta efterfrågan från invånare med särskilda önskemål om hur och var de vill bo. Det kan variera från ett kollektivboende till enbart gemensamma utrymmen. För individen kan det innebära minskad ensamhet och sänkta boendekostnader. Ur ett bredare samhällsperspektiv kan kommuners kostnader för äldre- och annan omsorg minska, och glesa områden bli mer attraktiva att flytta till. Genom en blandning av boende med olika bakgrund främjas även integrationen.

I rapporten presenterar författaren byggemenskapers syften samt gör en genomgång av befintlig forskningslitteratur. Särskilt utrymme ägnas åt hur byggemenskaper kan leda till bättre integration av nyanlända.

Under seminariet diskuterar vi bland annat:

  • Vilka samhällseffekter kan byggemenskaper bidra med?
  • Vilken roll kan filantroper och civilsamhället liksom stat och kommun spela för att främja byggemenskaper?
  • Finns det utmaningar och hinder?
  • Hur ser det ut internationellt? Vad kan Sverige lära av andra länder?