Måndagen den 14 oktober besökte Andrés Rodríguez-Pose, professor i ekonomisk geografi London School of Economics, Entreprenörskapsforum för att prata om sin uppmärksammade artikel “The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”.

 

Utan framtid? Den döende platsen, ekonomiskt utanförskap och populism

Publicerat av Entreprenörskapsforum Måndag 14 oktober 2019

Populism grundat i platsen

Rodríguez-Pose har i sitt arbete tittat på vad som händer med människor och den ekonomiska dynamiken i områden med ihållande fattigdom, en ekonomi på efterkälken och med få möjligheter för de som bor där. Avfolkning, minskande antal jobbtillfällen och undermålig infrastruktur är några av de problem som kan finnas på sådana orter. Ekonomin har flyttat någon annanstans och det föder missnöje bland de som blir kvar. Rodríguez-Pose pekar på att utvecklingen har lett till att många från dessa platser revolterar genom att stödja en våg av politisk populism som grundar sig i platsen snarare än sociala (miss-)förhållanden. Enligt honom bör policy för utveckling såväl som investeringar i dessa områden vara bättre förankrade i platsen och i högre grad riktade mot att erbjuda möjligheter samt att ta tillvara på potentialen hos människor i dessa områden. Kommenterade gjorde Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Katrien Vanhaverbeke, sektionschef lokal och regional utveckling Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Andrés Rodríguez-Pose

Den döende platsen – inte utan potential

Rodríguez-Pose pekade på att förhållandet mellan utanförskap och populism delvis kan förklaras av att regioner med stagnerande utveckling har dystra framtidsutsikter och således en större benägenhet att stödja politiska krafter som är emot etablissemanget. Denna utveckling förvärras av att politiker allokerar landets resurser till de regioner som redan går bra, såsom Stockholm. Rodríguez-Pose underströk att  resurserna inte enbart bör riktas mot de blomstrande regionerna och att politiker bör lyfta blicken mot andra, ofta avfärdade och ”hopplösa” regioner.

Rodríguez-Pose framhävde även vikten av att utnyttja den entreprenöriella potentialen som finns på dessa så kallade döende platser. Som exempel nämnde han IKEA, världens största möbelföretag, vilket startades i den lilla staden Älmhult och Inditex (Zara) som har sitt ursprung i en mindre spansk stad. Faktum är att dessa platser har långt större potential och betydelse än vad gängse uppfattning vill mena:

19 procent av Fortune 500-bolagen är grundade i städer med färre än en halv miljon invånare.

Andrés Rodríguez-Pose

 

Enligt Rodríguez-Pose bör policy för dessa platser i högre grad skräddarsys gentemot de problem som olika platserna uppvisar. Enkla lösningar blir sällan rätt och riskerar att skapa än större missnöje mot det existerande politiska systemet.

Vi måste agera innan det är för sent, annars kan det politiska systemet skapa mer skada än nytta.

 

Inga lösningar fungerar utan kompetent lokalt styre

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, problematiserade Rodríguez-Poses presentation och menade på att hans är en förenklad bild av en komplex verklighet. Varje individ är unik och varje region är unik, vilket medför en viss komplexitet när politiker implementerar policyförslag vilka är krångliga att översätta till den lokala kontexten.

Bo Rothstein

 

Beslutsfattare måste förbättra sin kommunikation med de som implementerar reformerna. För närvarande finns viss inkompetens vad gäller implementerande av nationell policy på lokal nivå.

Rothstein pekade på att inget kommer att fungera utan kompetent lokalt styre av meritokratisk natur. Först när det finns en fungerande administration kan investeringar ge resultat, annars är det bortkastat.

 

Problem med kompetensförsörjningen

Katrien Vanhaverbeke

 

Katrien Vanhaverbeke menade att Sverige besitter kompetenta beslutsfattare i flera av landets regioner. Regionerna har även stor handlingsfrihet genom det kommunala självstyret vilket är en viktig faktor bakom Sveriges välfungerande välfärdsstat, enligt Vanhaverbeke. Trots detta finns det många problem att ta tag i:

Flera svenska städer har väldigt bra tillväxtpotential men trots det ser vi att de har problem att växa. Inte minst är kompetensförsörjning ett problem. Detta innebär att viktiga möjligheter förgås.