Under webbinariet presenterade Mats Engström sin senaste rapport Ekonomisk integration – En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland. Han redovisade ett antal områden där Sverige kan hämta inspiration för integration från våra grannländer. Han har tittat på flera områden såsom, etableringstid, utbildning, vägen in på arbetsmarknaden, vikten av bra nätverk och hälsa, civilsamhällets roll och hur vi kan motverka ett skuggsamhälle.

Inget av de studerade länderna erbjuder en mirakelmedicin men en av de viktigaste lärdomarna är den höga prioritet som länderna ger åt integrationspolitiken, brett över partigränserna.

Anna Johansson, ordförande Arbetsmarknadsutskottet (S), sa att det är viktigt att alltid vara öppen för att lära av andra men att det inte enbart behöver handla om andra länder utan även av positiva exempel vi ser runt om i Sverige.

– Vi behöver bli bättre på att skala upp och få långsiktighet i välfungerande verksamhet och minska projektifieringen av dessa insatser. Många lyckade sociala projekt pågår i praktiken endast ett par år för att sedan rinna ut i sanden för att ingen av de parter som ingår i projekten har fullt ägandeskap. Här är samordning nyckeln.

Även valideringsarbetet lyfte Anna Johansson som viktigt både för att kompetensförsörja arbetslivet och att säkerställa att människor får en starkare position på arbetsmarknaden. Hon menade vidare att integration inte är ett isolerat område utan en ömsesidig process där flera olika politikområden liksom samhället i stort måste samspela.

– Delegationen för unga och nyanlända, DUA, ett exempel på god samverkan. De har varit mycket framgångsrika i att sy ihop insatser mellan arbetsförmedlingen och kommunerna.

– Sedan handlar det om att om majoritetssamhället inte är berett att släppa in dem som tillhör minoritetssamhället och skapa förutsättningar för dessa har den som står utanför små möjligheter att integrera sig själv.
Maria Malmer Stenergard, ordförande Socialförsäkringsutskottet (M), sa att det är uppenbart att vi har en liten verktygslåda i Sverige och att det finns mycket inspiration att hämta från andra länder. Hon menade dock att en förutsättning för att vi ska klara av integrationen är att vi minskar invandringen.

– Det är viktigt att de som kommer till Sverige både ska vilja och kunna integreras. Politiken har självklart en skyldighet att skapa rätt förutsättningar men det måste ytterst vara individens eget ansvar att till fullo anstränga sig.

Angående förslaget om bonus för avklarade SFI-studier sa Maria Malmer Stenergard att det är högst rimligt att om man inte deltar och anstränger sig begränsas bidragen snarare än att man får en bonus för att göra det som förväntas.

– Problemet med den lagda budgeten är att den främjar bidragslinjen framför arbetslinjen. Det är bekymmersamt att man gör det mer lönsamt att inte jobba bland annat genom skatteavdrag som även riktar sig till de som går på bidrag.

Hon ansåg också att asylprocessen måste kortas ner: ”En kort process underlättar det eventuella återvändandet. Ett misslyckat återvändande bidrar till ett växande skuggsamhälle”.

Därtill uppmuntrade hon till att satsa på barnen som inte ska behöva ärva de vuxnas utanförskap: Oavsett om föräldrarna jobbar eller inte ska barnen vistas i förskola både för att lära sig det svenska språket och få kontakt med det svenska samhället.

Patrick Joyce, chefekonom Almega, sa att en snabb asylprocess givetvis är önskvärd, men om det inte är möjligt behöver vi kunna göra en selektion och välja ut de som har högre sannolikhet att få stanna för att låta dem starta en språkutbildning: ”Man vinner mycket på att inte förlora ett år i början som många gjorde 2014 och 2015”.

– Det är viktigt att vi tar tillvara människors yrkeskunskaper och integrerar dessa med språkutbildning.
Patrick Joyce hänvisade till rapporter om marginaleffekterna för många nyanlända kvinnor. Det ekonomiska utbytet är lika med noll när olika etableringstillägg försvinner.

– I Danmark sänktes ersättningarna med resultatet att på tre år fördubblades antalet nyanlända som fick jobb. Dessa ekonomiska incitamentsåtgärder fungerar dock bäst när arbetsmarknaden är stark.
Vi behöver också titta på beskattningen av arbete, sa Joyce, och hänvisade till att vi har Europas högsta arbetsgivaravgifter vilket såklart betyder att tillkomsten av jobb hålls tillbaka.

– I budgeten ligger en sänkning av arbetsgivaravgiften för unga, jag skulle hellre se att den var generell och gällde för alla. Allt som kan få ner beskattning av arbete är eftersträvansvärt.

I en slutkommentar sa Patrick Joyce att ett självförsörjningsmål är mycket mer relevant än ett sysselsättningsmål. En varaktig försörjning är ett mycket bättre sätt att mäta om integrationen lyckas eller inte.