Vinnande forskning om intraprenörskap prisades

2014 års Global Award for Entrepreneurship Research delades ut den 3 december vid en ceremoni på Musikaliska Akademien i Stockholm. Årets pristagare, professor Shaker Zahra, närvarade tillsammans med Gustav Borgefalk, entreprenör, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, Charlotte Brogren, gd VINNOVA och Melker Schörling, ordförande Melker Schörling AB. Moderator vid den fullsatta ceremonin var Pernilla Ström, ekonom, journalist och styrelseproffs.

 

Pontus Braunerhjelm inledde ceremonin med att berätta om priset. Sedan starten 1996 är Global Award for Entrepreneurship Research etablerat som den främsta globala utmärkelsen för forskning om entreprenörskap. Detta pris delas ut årligen och består av statyetten ”Guds Hand”, skapat av den svenska skulptören Carl Milles, och en prissumma på 100 000 euro. Partnerns bakom utmärkelsen är Entreprenörskapsforum, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), VINNOVA och Melker Schörling.

Melker Schörling
Melker Schörling

Varför Global Award for Entrepreneurship Research?

Pernilla Ström, dagens moderator, tog vid och sa att hon såg fram emot intressanta diskussioner under eftermiddagen och lämnade ordet vidare till Melker Schörling. Han berättade varför han har valt att stödja Global Award for Entrepreneurship Research och framhävde att företagande och entreprenörskap och forskning kring detta är viktigt för att behålla en arbetande befolkning.

– Jag har levt tillräckligt länge för att komma ihåg när entreprenörskap var associerat med något dåligt. Så är det inte längre, låt oss behålla det såhär.

Charlotte Brogren, gd VINNOVA, berättade om VINNOVAs uppdrag som Sveriges innovationsmyndighet för att stärka innovationskraften i Sverige. Hon menade att utan forskning och insikt i forskning inom innovation skulle hon inte kunna göra sitt arbete.

– Vi måste basera vår kunskap på forskning.

Utdelning Global Award


Magnus Henrekson, Shaker Zahra och Pontus Braunerhjelm 

Motivering till årets pris

Pontus Braunerhjelm läste sedan upp motiveringen till årets pristagare, Shaker Zahra, som forskar inom corporate entrepreneurship – intraprenörskap – och förmåga att ta fram innovationer med hjälp av de resurser de har.

”Professor Shaker Zahra har en imponerande samling exceptionella stipendier, som består av teoretiska, empiriska och institutionella bidrag. Hans forskning är anmärkningsvärt varierande och spänner över tre huvudområden och litteratur inom management och strategi: corporate entreprenörskap (Corporate Entrepreneurship), internationellt entreprenörskap och socialt företagande. Han är mest känd för sitt arbete med corporate entrepreneurship och företagens kunskapsuppbyggnad, absorption och omvandling. Dock har professor Zahras påverkan varit betydligt bredare och sträcker sig bortom dessa forskningsområden, och även utanför de bredare områdena management och strategi. Hans forskning har erkänts av och påverkat ett brett spektrum av forskare som spänner över ett stort antal områden och discipliner i hela samhällsvetenskapen. Hans forskning har även gjorts i ett internationellt sammanhang. Professor Zahra har suttit i styrelser för fler än 25 tidningsredaktioner och har haft ledande roller i många organisationer. Hans påverkan på den vetenskapliga världen kvalificerar professor Zahra synnerligen väl som pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research.”

Shaker Zahra
Shaker Zahra

Studier inom intraprenörskap

Shaker Zahra, professor Carlson School of Management vid University of Minnesota, välkomnades upp på scenen. Han inledde sitt tal med att säga att han har varit mycket i Sverige, första gången 1996, samt att han ville tillägna tacktalet sin farmor. Utan henne hade han inte varit där han är idag.

Professor Zahra berättade att han har studerat intraprenörskap sedan 1980-talet då han analyserade hur japanska företag tog över världen med nya strategier. Den grundläggande frågan då var hur företagen kunde svara på den globala konkurrensen. Svaret var att företagen jobbade med strategisk förnyelse samt återupptäckte betydelsen av entreprenörskap.

– Intraprenörskap handlar om de aktiviteter som företag använder för att skapa nya affärer, bygga nya förmågor, förnya verksamheten, stimulera tillväxten och förbättra produktiviteten, förklarade professor Zahra.

Enligt honom gäller detta både inom ett företag, genom innovation, och utanför dess gränser, genom att ta risker. Företagen gick från att skydda sina marknader till att omvandla och utforska den globala marknaden genom att utveckla nya förmågor. Professor Zahra studerade ledande multinationella företag från hela världen och märkte att internationalisering, intraprenörskap och skapande av ny kunskap formerade en pågående cykel.

– Företagen tog risker, de gav sig ut på nya marknader och hittade nya sätt att konkurrera. Dessutom spred sig den entreprenöriella andan till att lokala företag skapades. Ny kunskap och nya förmågor skapades.

Intraprenörskap möjlighets- och tillväxtskapande

Varför är det viktigt att fokusera på intraprenörskap? Enligt professor Zahra ger det en inblick i hur möjligheter skapas och upptäcks i ett bolag, det erbjuder en grund för företag att skapa nya marknader, det är källan till lönsamhet och tillväxt. Det är även ett sätt att förstå ursprunget i den organisatoriska förmågan inom ett företag och det betonar chefers roll som entreprenörer.

Professor Zahra menar att intraprenörskap skapar nya former av kunskap inom samtliga områden; social, entreprenöriell, organisatorisk, teknologisk, marknad och konkurrens. De skapas genom att överföra och dela med sig av idéer, genom att integrera och kombinera kunskap, genom att lära av misslyckanden och genom s k CE Hubs – intraprenöriella noder. Intervjuer och observationer som professor Zahra har gjort på plats på företag tyder på att många intraprenöriella aktiviteter utvecklas inom informella nav. Dessa hubbar är mycket användbara för att fastställa intraprenöriell verksamhet såsom inriktning, omfattning, etc.

– Idéer måste skapas och upptäckas. I en idéprocess spelar olika aktörer olika roller i kampen för att se idéerna förverkligas. Ju närmare företagets kärna idén uppstår, desto större chans är det att den fångas upp av ledningen.

Shaker Zahra 2
Shaker Zahra

Sammanlänkning av kunskapskällor

Professor Zahra talade mycket om CE Hubs och dess roll i att länka samman olika kunskapskällor. Enligt honom kräver flera kunskapskällor en väl utvecklad organisatorisk absorptionsförmåga. Dessa hubbar fyller en uppsättning funktioner som hjälper företaget att förvärva, assimilera, omvandla och utnyttja inkommande kunskap, förklarade han.

– Det blir ett flöde av kunskap inom hubbarna som påverkar hastigheten, djupet och radikaliteten av organisatoriskt lärande.

De nya former av kunskap som intraprenörskap skapar måste integreras i olika kombinationer för att i sin tur skapa nya processer och innovationer, förklarade professor Zahra. Innebörden av detta sätt att arbeta är att det integrerar formella och informella kunskapskällor över organisationsnivåer. Det förklarar även hur flera möjligheter kan uppstå från samma kunskapsuppsättning. Sist men inte minst visar det på behovet av att gå längre än tillgång på kunskap och absorption.

– Konvertering och integration av ny kunskap är avgörande.

När det kommer till slutsatser som är policyrelevanta ur professor Zahras forskning menade han att intraprenörskap ska ses som kunskap och lärande som en källa till nya innovationer. Han poängterade att det är viktigt att bygga ett livskraftigt och dynamiskt ekosystem för att få symbiotiska relationer mellan nya satsningar och etablerade företag. För att åstadkomma detta behövs internt och externt risktagande genom t ex öppna innovationsprocesser:

– Ett företag behöver en motor som förvandlar kunskap till konkreta prototyper, program och användningsområden.

Chefens roll som entreprenör

Professor Zahra avslutade sitt tal med att sammanfatta sin forskning i ett antal korta punkter. Först och främst måste vi ha ett synsätt där chefen är entreprenör, förklarade han. Intraprenörskap är en kunskapsaktivitet som bidrar till strategisk förnyelse och tillväxt.

– Omvandling av kunskap är en viktig förutsättning för framgångsrik kommersialisering. Intraprenörskap fungerar som en positiv spiral, en organisatorisk förmåga som sporrar bolaget till strategiska åtgärder, avslutade professor Zahra.

Pernilla Ström
Pernilla Ström

Efter professor Zahras tal släpptes publiken in för frågor. Pernilla Ström undrade hur incitamenten kan designas för största möjliga effekt. Professor Zahra ansåg att miljön var av stor vikt för att skapa innovativ anda.

– Det bästa incitamentet måste vara din omgivning, att omges av intelligenta kreativa personer.

Utbildning och entreprenörskap

Bitte Slättebol ville veta hur Zahra såg på relationen mellan utbildning och entreprenörskap. Zahra konstaterade att entreprenörskapsutbildningar har blivit ett modefenomen men att entreprenörskapsanda måste läras ut från tidig ålder.

– Alla måste utmanas att gå utanför de områden de känner till.

Charlotte Brogren
Charlotte Brogren

Sverige måste fortsätta utveckla sitt innovationsklimat

Charlotte Brogren, gd VINNOVA, var första kommentator vid ceremonin. Brogren berättade att VINNOVAS uppdrag är att förbättra förutsättningarna för innovation i hela samhället.

– Sverige har en stor andel entreprenörer internationellt sett.

Brogren menade dock att det inte förändrade det faktum att det finns jobb att företa på området. Även den som är bäst i världen måste fortsätta träna, menade hon, speciellt i en mer globaliserad och allt mer konkurrenskraftig omvärld.

– Det är människor som skapar innovationer i små, medelstora och stora företag.

VINNOVA arbetar med att skapa goda underlag för dessa individer så att de kan fortsätta skapa, bl a genom att finansiera projekt som ännu inte är kommersiellt gångbara. Charlotte Brogren menade avslutningsvis att samhället ibland glömmer att även de stora företagen är bra på att skapa innovationer och kommersialisera dessa till produkter.

Gustav Borgefalk  Klas Granström
Gustav Borgefalk och Klas Granstöm

Våga för att vinna

Gustav Borgefalk, entreprenör, ansåg att hans yrkesgrupp i många fall har svårt att få uttryck för sin kreativitet som nyanställda i större företag och därför väljer att starta eget.

– Det som intresserar mig med Zahras forskning är den miljö som krävs för att entreprenörer ska växa.

Stora företag är ofta ovilliga att satsa pengar på idéer från personer långt nere i organisationen. Därför är det lättare att starta eget och söka sig till affärsänglar för finansiering. Även företag som försöker skapa infrastruktur för utbyte av idéer där innovation kan växa vågar inte alltid satsa på dessa.

– Det saknas ibland flexibilitet i stora företag som gör att de inte vågar ta risker med nya idéer.

Att inte ta risker är något som kan hämma dessa företag, de måste våga för att vinna, ansåg Borgefalk till sist.

Även stora företag kan arbeta entreprenöriellt

Klas Granström, chefredaktör digitala medier Expressen, menade att även större företag har möjligheter att arbeta entreprenöriellt. Granström ansåg att tryckta medier står inför stora utmaningar samtidigt som digitala medier har stora utvecklingsmöjligheter.

– De senaste åren har vi drivit den digitala sidan i entreprenöriell anda.

Förr i tiden gick ofta Expressen miste om nya idéer för att de inte passade in i det gamla tänket, något som har ändrats genom omorganiseringar och ny ledning.

– Även journalister som arbetat länge har förändrat sitt arbetssätt. Det har varit ett måste för att nå ut med sina texter, sa Granström.

Panel Global Award
Paneldiskussion

Innovation viktigt för att behålla konkurrenskraften

Som sista moment på prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research 2014 samlades alla deltagare för en paneldiskussion. Brogren ansåg det vara missvisande att tala om stora företag som organisationer där endast mindre teknologiska framsteg sker.

– Stora företag kan inte hålla sig konkurrenskraftiga under lång tid om de inte är bra på innovation.

Professor Zahra svarade med att många stora företag är bra på att förnya sig själva. Han ansåg att de stora modehusen, som i vissa fall har funnits i 200 år, ständigt lyckas ligga steget före. De anlitar ekonomer, marknadsanalytiker och lyssnar på kunderna. Braunerhjelm svarade att det är viktigt att lyssna på kunder men att det också beror på vilken marknad man verkar på.

– Hade Henry Ford lyssnat på kunden hade han gjort hästar snabbare, inte uppfunnit ett nytt sätt att producera bilar, sade Braunerhjelm.

Incitament för entreprenörskap

Braunerhjelm fortsatte med att incitamenten utanför företagen är viktiga för entreprenören.  Han menade att den möjliga poolen av entreprenörer måste uppmuntras att ta steget ut med sin idé, vilket kan göras genom t ex optionsprogram. Slutligen ansåg Braunerhjelm att goda innovativa miljöer där idéer kan testas är avgörande.

Ytterligare en publikfråga ställdes om hur ledarskapet i ett företag bör se ut för att uppmuntra till innovation. Professor Zahra menade att vilken personlighet en ledare bör ha är svårt att säga.

– Både emotionell och social intelligens är dock mycket viktigt för en framgångsrik entreprenör.

Mångfald i ledningen

Borgefalk menade att det också är viktigt att de personer som anställs i ett företag reflekterar marknaden de tjänar. Han ansåg även att mångfald i ledningen är viktigt så att alla inte tänker i samma banor.

– För fem år sedan var ledarskapet inom medierna specialister på sitt fält. Nu arbetar specialisterna på golvet med det de är bäst på medan ledarskapet utgörs av generalister som jobbar med övergripande strategier, sa Granström.

När det gäller ledarskap och innovation så handlar allt om att vara paranoid inför framtiden, konstaterade Brogren.

Pontus Braunerhjelm
Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm avslutade prisutdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research 2014 genom att sammanfatta dagens diskussion med att entreprenörer, små- och medelstora företag såväl som stora multinationella, alla har en roll att spela i att ta fram de innovationer som driver den samhällsekonomiska motorn framåt.