Bruttoproduktion – det nya svarta måttet?

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output, eller bruttoproduktion på svenska – som ett kompletterande mått till BNP. GO är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens 20 mest inflytelserika levande ekonomer som också introducerat GO i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.

Se webbutsändningen från föreläsningen

Läs policysammanfattningen av Mark Skousen ”Go Beyond GDP”

Mark Skousen

Det finns en mismatch mellan vad reportrar skriver och vad ekonomer säger vad gäller nationalräkenskaper och samhällsekonomi, sa Mark Skousen, presidential fellow vid Chapman University i Kalifornien USA, när han påbörjade sin svenska Schumpeter-föreläsning den 3 oktober 2017.

GO ger en mer komplett bild av ekonomisk aktivitet

Vad är det då som saknas i BNP-måttet frågade Skousen retoriskt. Jo, samtliga produktionsled (insatsvaror och köpta företagstjänster) som används i företagens produktion. B2B-utgifter är utelämnade, svarade han och hänvisade till boken The structure of production som lagt grund för att the Bureau of Economic Analysis, BEA, (amerikanska SCB) sedan 2014 släppt kvartalsvis GO-statistik som ett komplement till BNP.

Mark Skousen hävdade i sin föreläsning att gross output är (1) ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten, (2) en konjunkturindikator som i USA föregår BNP med i genomsnitt 12 veckor, (3) ett statistiskt mått som överensstämmer med ekonomisk tillväxtteori och som löser ”konsumtionsutgiftsparadoxen” och (4) ett mått som ger en potentiell prognos för ekonomin.

-Det är fortfarande många medier som rapporterar att BNP kommit ut, men ingen reagerar när GO publiceras.

Elefanten i rummet: hushållen och den privata konsumtionen

Skousen hänvisade också till något han beskrev som den stora elefanten i rummet, hushållens och den privata konsumtionen, som står för nästan två tredjedelar av BNP men endast en tredjedel av GO. GO skiftar fokus till förändringar i näringslivets investeringar och försäljning. Det bekräftar Say’s law: utbud skapar efterfrågan.

Kopplat till Joseph Schumpeter är konsumenternas efterfrågan avgörande för en kontinuerlig produktion av de produkter de är vana vid. Men för nya produkter behövs en innovatör med en idé.Mark Skousen

Entreprenörskap, regleringar och skatter

Enligt Mark Skousen är GO här för att stanna och utvecklas. OECD mäter numera GO för ett par länder och inom 10 år förutser han att alla OECD-länder kommer att mäta GO och publicera måttet kvartalsvis och synkroniserat.

På frågan om ekonomisk-politiska slutsatser av att använda GO, hänvisade Skousen till behovet av att stimulera entreprenörskap för jobbskapande. Han nämnde också nödvändigheten med ett rationellt förhållningssätt till regleringar samt ett fokus på företagsskatter i stället för inkomstskatter. Utöver detta menade han att GO ger lösningar för konjunkturpolitiken. Om GO faller snabbare än BNP finns det tecken på lågkonjunktur. Om GO däremot växer snabbare är företagens produktion väldigt robust.

BP publiceras årligen i Sverige

Först ut att kommentera Mark Skousens föreläsning var Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef, Konjunkturinstitutet. Hon förklarade att GO årligen publiceras av SCB med två års eftersläpning. Hon visade GOs utveckling i Sverige de senaste två åren nedbrutet på handel och tillverkning av motorfordon.

-GO förutsäger förändringar i tillverkningsindustrin mycket väl men förändringar i handel syns inte sa Färnstrand Damsgaard. Erika Färnstrand Damsgaard.

GO är ett bra verktyg för att förutse vändpunkter i konjunkturen

Lena Hagman, chefekonom Almega, lyfte tre huvudsakliga fördelar med GO

Strukturförändringar och hur olika branscher kan befinna sig i olika faser i en konjunkturcykel förklaras tydligt av GO. Strukturomvandlingen går allt snabbare och GO kan hjälpa oss att se var den händer och därmed kan svenska företag stärka sin konkurrenskraft gentemot omvärlden.

-GO förutser konjunktursvängningar bättre än BNP.

Lena Hagman

Med hjälp av GO går det att följa flera led i utbudskedjan. Det gör det möjligt att förklara tillväxt och identifiera vilka branscher som är tillväxtdrivande. För en liten öppen ekonomi som Sverige är det här mer intressant än för en stort land som USA. Svenskt näringsliv är i stor utsträckning beroende av import förädlingsprocessen av varor och tjänster.

Större fokus på utbudssidan I ekonomin

Sist ut var Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforumocvh Professor Blekinge Tekniska Högkolan, som hävdade att användandet av GO kan förbättra den makroekonomiska forskningen som förfaller ha stagnerat.

– För policy innebär GO ett skifte från efterfråge- till utbudssidan i ekonomin. Det blir viktigare att se över företags- och entreprenörsklimat än att stimulera privatkonsumtion.

Johan Eklund (vänster) och Pontus Braunerhjelm (moderator, höger)

 

Följ oss på: