Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan 2015

Entreprenörskapsforum arrangerade tre seminarier på Kvalitetsmässan i Göteborg torsdagen den 5 november:

Uppdrag Välfärd – för att välfärden är värd en bättre debatt

Pernilla Norlin, kommunikationschef och vice vd Entreprenörskapsforum, och Andreas Bergström, vice vd Fores, presenterade slutsatserna från Entreprenörskapsforums, Fores och Leading Health Cares samarbetsprojekt Uppdrag Välfärd. Projektet initierades för att skapa en bättre debatt kring frågor gällande vinster i välfärden. Fokus måste ligga på hur snarare än om vinster bör finnas inom välfärdssektorn. Hur ska Sveriges framtida välfärd skötas?

Pernilla Norlin1

Pernilla Norlin

Andreas Bergström framhöll att forskningen inte indikerar att det finns några skillnader i kvalitet mellan privata och offentliga utförande. Dessutom har marknaden har vissa fördelar, t ex ger mångfald i utbudet bättre matchning till individuella önskemål och konkurrens kan driva fram kvalitet, effektivitet och innovation.

– Marknaden ger möjligheter.

Projektet landade i ett antal motsättningar för styrning och ledning i välfärden som Pernilla Norlin presenterade. Bl a måste frågor kring vilken nivå beslut tas på, huruvida stor- eller småskalighet och individanpassning eller standardisering fungerar bäst och vad som ska vara regel- vs omdömesstyrt adresseras. Ofta är det en avvägning mellan dessa ytterligheter som fungerar bäst.

– Vi vill skapa en medvetenhet kring de olösliga, inbyggda konflikter som finns i varje välfärdssystem. Följ upp, förbättra, justera. Det bästa är att inte undvika diskussionen om konflikterna, avslutade Pernilla Norlin.

Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet, menade att det finns bristande kravställan inom välfärden. Skattepengarna har inte hanterats på ett bra sätt. Detta beror enligt Carlsson delvis på politisk kortsiktighet.  Dessutom pekade hon på att vi ofta börjar från fel håll.

– Vi börjar alltid uppifrån. Istället borde vi utgå ifrån medborgarnas behov och önskemål.

Håkan Sörman, vd SKL, menade att trots välfärdens utmaningar är de flesta brukare och patienter rätt nöjda. Men det är viktigt att fortsätta att involvera brukare och patienter för att öka inflytande och valfrihet.

Andreas Bergström, Håkan Sörman, Anne Carlsson.

Andreas Bergström, Håkan Sörman och Anne Carlsson

– Utvecklingen är positiv. Vi har fått fler aktörer och hittat mer flexibilitet i upphandling.

Sörman pekade även på hinder. T ex framhöll han att upphandlingssystemet måste förenklas, kontrollerna bättre och regler förenklas.

– Flyktingströmmen gör att vi måste förenkla regelverket. Förmodligen gör detta att det blir bättre permanent.

 

Vad betyder innovation och entreprenörskap i offentlig verksamhet?

På Scen Samhälle höll Entreprenörskapsforum ett samtal om innovation och entreprenörskap i offentlig verksamhet. Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum, presenterade resultat från rapporten Innovation utan entreprenörskap?. Han berättade att det finns en tendens att underskatta entreprenörens roll i innovationsprocesser.

– Att vi för varje femårsintervall ser negativ tillväxt i offentlig sektor är bra. Då får vi möjlighet att diskutera vad som händer i en sektor där entreprenören saknas.

JohanPLarsson.

Johan P Larsson

Vill vi ha innovation inom välfärden måste entreprenören komma in och naturliga plattformar för utbyte mellan offentlig sektor och entreprenörer skapas, menade Johan P Larsson. Offentlig sektor kan lära sig mycket av entreprenörer.

– Vad kan t ex ett sjukhus lära av IKEA?

Sofia Börjesson, professor Chalmers, höll med om att entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande är avgörande för innovation. Hon pekade på att offentlig sektor ofta saknar samverkan och kontaktytor mot små företag och entreprenörer.

JohanLarsson, Pernilla Norlin, Sofia Börjesson.

Johan P Larsson, Pernilla Norlin (moderator) och Sofia Börjesson

– En arena för samverkan måste till. Motståndet beror enbart på en enorm rädsla för förändring inom offentlig sektor.

Det är en klassisk innovationsutmaning och ledarskapsfråga menade Sofia Börjesson. Uppmuntra till experimenterande och skapa en tillåtande kultur.

 

Sociala innovationer i välfärden – förutsättningar för ett e-hälsokonto.

På Scen Samhälle fortsatte diskussionen med en presentation om e-hälsa av Vivian Vimarlund, professor Linköpings universitet. Vimarlund har i rapporten Sociala innovationer i välfärden – Förutsättningar för ett E-hälsokonto tittat på e-hälsokonton och om det finns incitament för investeringar i dessa.

VivianVimarlund

Vivian Vimarlund

E-hälsokonto är en teknisk plattform för tjänster till individer och ska möjliggöra interaktion med vården. Som vårdkonsument förväntar du dig meningsfull kunskap genom plattformen, berättade hon. Det finns en mängd utmaningar för att sätta upp ett e-hälsokonto. Individanpassning, god service, tillförlitlig säkerhet och integritetsfrågor är några saker som måste adresseras, menade Vimarlund.

– Det finns många komplexa frågor kring e-hälsokonto och inga enkla svar.

Åsa Welin, utredare eHälsomyndigheten, pekade på att det behövs mer forskning och evidens på området. eHälsomyndigheten kommer att smyglansera en plattform under våren 2016. Det kommer att vara en plattform som kopplas ihop med egna hälsoappar. Men, innehållet är långt ifrån klart, berättade Åsa Welin.

Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (FP) i Stockholms läns landsting, ser e-hälsokonto som ett möte mellan vårdens utbud och de tjänster som man själv vill ha.

Åsa Welin, Daniel Forslund

Åsa Welin och Daniel Forslund

– E-hälsokonto är ett verktyg för patientmakt.

Det största behovet av ett konto har den som behöver mycket vård, menade Forslund.

Följ oss på: